Kerkmoment

< Naar de agenda

Datum: zondag 22 maart
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Erken dat ik God benKerkmoment

In deze periode zonder kerkdiensten willen we toch op zondagmorgen om 10.00 uur een kort Kerkmoment hebben om zo gezamenlijkheid en verbondenheid te beleven. Het Kerkmoment kun je live meemaken via Kerkomroep.nl vanaf zondag 22 maart ook mét beeld!

Het gaat om een Kerkmoment van een half uurtje waarvan we hopen dat zoveel mogelijk gemeenteleden het thuis tegelijkertijd mee kunnen maken.

Jos Douma verzorgt een korte overdenking. Gerdien Doornewaard (kerkenraad) en Hans Sandink (diaconie) zullen ook enkele onderdelen invullen.

Om na het Kerkmoment thuis verder te gaan is er een kinderblad beschikbaar over het thema ‘Vertrouw maar op God’ (n.a.v. het verhaal over de storm op het meer). Dit blad is door Studio Sprankel beschikbaar gesteld speciaal voor thuisvieringen met kinderen in Coronatijd. Er komt ook een gesprekshandreiking beschikbaar zodat er thuis na afloop van het Kerkmoment nog verder gepraat kan worden.

We hopen dat het Kerkmoment voor ons allemaal tot zegen zal zijn!

Onder de liturgie vind je de teksten van de liederen en van het te lezen Bijbelgedeelte.


Volg hieronder de hele liturgie

 • Woorden van welkom en openingsgebed
 • Luisteren/Zingen: Opwekking 717

Stil mijn ziel wees stil,
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
In je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God…

Stil mijn…

 • Lezen: Psalm 46

1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge vrouwen. Een ​lied.

2 God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
3 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.
4 Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven. sela

5 Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
de ​heilige​ woning​ van de Allerhoogste.
6 Met God in haar midden stort zij niet in,
vroeg in de morgen komt God haar te hulp.
7 Volken roeren zich, rijken storten ineen,
zijn donderstem klinkt – de aarde siddert.

8 De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van ​Jakob. sela

9 Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,
verbijsterend is wat hij op aarde verricht:
10 wereldwijd bant hij ​oorlogen​ uit,
bogen​ breekt hij, ​lansen​ verbrijzelt hij,
wagens​ verbrandt hij in het vuur.
11 ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

12 De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van ​Jakob. sela

 • Overdenking bij Psalm 46 ‘Erken dat ik God ben’
 • Gebed en voorbeden
 • Luisteren/Zingen: Opwekking 790

God is mijn Herder, die mij weidt
In groene velden vind ik rust
Hij gaat mij voor naar stille wateren
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel

Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer, ik vertrouw op U alleen
Want uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis

Hij leidt mijn voeten in het spoor
Van recht en waarheid, tot zijn eer
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol
Een feestmaal staat voor mij klaar

Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer, ik vertrouw op U alleen
Want uw trouw en goedheid volgen mij
Genade leidt mij naar huis

Al moet ik door een donker dal
Ook dan vrees ik de boze niet
Want U bent bij mij en uw stok en staf
Vertroosten mij steeds opnieuw

Heer, ik vertrouw op U alleen
Heer,…

 • Collectemoment

 • Slotwoorden
 • Zegen

Gesprekshandreiking

1. Wat raakte je vooral tijdens het Kerkmoment dat je net live hebt meegemaakt?

2. Lees Psalm 46 nog een keer (nu in de Bijbel in Gewone Taal) en vertel elkaar welk vers je het mooiste vindt.

2 Bij God zijn wij veilig.
Hij helpt ons als we in nood zijn.
3 We hoeven niet bang te zijn,
ook al beeft de aarde,
ook al vallen de bergen in zee.
4 Laat de zeeën maar bulderen,
laat de bergen maar beven,
wij zijn niet bang.

5 Er stroomt een rivier door de stad van God.
Daarom is er vreugde in de ​heilige​ tempel,
in het ​huis​ van de allerhoogste God.
6 God zelf woont daar.
Hij helpt de stad, elke dag opnieuw.
Met zijn hulp blijft de stad stevig staan.
7 Als God zijn stem laat horen,
worden alle volken doodsbang.
Koninkrijken verdwijnen,
en de hele aarde beeft.

8 De machtige Heer helpt ons,
de God van ​Jakob​ beschermt ons.
De Heer maakt een eind aan de strijd

9 Kom en zie wat de Heer heeft gedaan.
Wat hij doet, verbaast iedereen.
10 Overal maakt hij een eind aan de strijd.
Alle wapens maakt hij kapot.
Hij breekt ze in stukken,
en gooit ze in het vuur.
11 Stop met de strijd,
en weet dat de Heer God is.
Hij heerst over alle volken,
hij heerst overal op aarde.

12 De machtige Heer helpt ons,
de God van ​Jakob​ beschermt ons.

3. ‘De machtige Heer helpt ons.’ Waarmee moet hij ons nu vooral helpen? Wat vind je op het moment het moeilijkst?

4. Dit is wat we (volgens Dietrich Bonhoeffer) te doen hebben: 1) Bidden, 2) het goede doen onder de mensen en 3) wachten op Gods tijd. Hoe ziet dat er nu concreet uit voor jou?

 • Bidden: …
 • Het goede doen onder de mensen: …
 • Wachten op Gods tijd: …

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving