OnlineKerkdienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 12 april
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Pasen is een uitbarsting van leven, licht en liefde!
Bijzonderheden: PasenJe bent van harte welkom om deze online kerkdienst mee te maken. We vieren Pasen: een uitbarsting van leven, licht en liefde in een wereld waar heel veel aan de hand is wat zorgen geeft en hopeloos kan maken. Daarom kiezen we vanmorgen voor hoop: er is niet alleen dood maar ook léven, er is niet allen duister maar ook lícht, er is niet alleen lijden maar ook líefde, heel véél liefde! Dat onze ogen daar vanmorgen open voor gaan! Want de Heer is waarlijk opgestaan!

De band bestaat vanmorgen uit: Nienke van der Vegte, Sineke van Heer, Remko de Weerd en Dorienke Gort.

Wees welkom om thuis de dienst mee te beleven!

Liturgie

Zingen: Sela – Juicht, want Jezus is Heer
Welkom en gebed (door Fokke Drijfhout)
Filmpje ‘Wat betekent de opstanding van Jezus nu voor jou?’
Zingen: Opwekking 575 – Jezus alleen
Bijbellezing: Matteüs 28:1-10 en Efeziërs 5:8-20 (door Jos Douma)
Kindermoment (door Gert-Jan Bos)
Zingen: Sela, Laat ons samen één zijn
Overdenking: Pasen is een uitbarsting van leven, licht en liefde! (door Jos Douma)
Zingen: Opwekking 334 – Heer Uw licht en uw liefde
Pastorale en diaconale mededelingen (door Fokke Drijfhout en Hendri Jonker)
Collectemoment

Gebed en voorbeden (door Jos Douma)
Zingen: Opwekking 213 – U zij de glorie
Zegen (door Jos Douma)

Volg de liturgie hieronder met teksten

Zingen: Sela – Juicht, want Jezus is Heer

Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft;
Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft.

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog,
‘k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.
Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
hemel en aard’
verheugen zich in zijn naam.

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.

Welkom en gebed (door Fokke Drijfhout)

Zingen: Opwekking 575 – Jezus alleen

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
Dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
Klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
Leed om mijn ongerechtigheid.

door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf,
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;
Dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
Leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
Ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
Dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
Leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
Kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
In die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

Bijbellezing: Matteüs 28:1-10 en Efeziërs 5:8-20(door Jos Douma)

Matteüs 28

1 Na de ​sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de ​week​ gloorde, kwam ​Maria​ uit Magdala​ met de andere ​Maria​ naar het ​graf​ kijken. 2 Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een ​engel​ van de ​Heer​ daalde af uit de hemel, liep naar het ​graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3 Hij lichtte als een bliksem en zijn ​kleding​ was wit als sneeuw. 4 De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. 5 De ​engel​ richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie ​Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is immers ​opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. 7 En ga nu snel naar zijn ​leerlingen​ en zeg hun: “Hij is ​opgestaan​ uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’

8 Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het ​graf​ om het aan zijn ​leerlingen​ te gaan vertellen. 9 Op dat moment kwam ​Jezus​ hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. 10 Daarop zei ​Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’

Efeziërs 5

8 Eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de ​Heer. Ga de weg van de ​kinderen​ van het licht. 9 Het licht brengt goedheid voort en ​gerechtigheid​ en waarheid. 10 Onderzoek wat de wil van de ​Heer​ is. 11 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, 12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. 13 Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14 en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:
‘Ontwaak uit uw slaap,
sta op uit de dood,
en ​Christus​ zal over u stralen.’
15 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. 16 Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. 17 Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de ​Heer​ wil. 18 Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen 19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw ​hart​ voor de ​Heer​ 20 en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus.

Kindermoment (door Gert-Jan Bos)

Zingen: Sela, Laat ons samen één zijn

Heer, U bent één: El Elohim,
Als God de Vader, Zoon en Geest.
U laat volmaakte eenheid zien,
Die er altijd is geweest.

Drieënig God, U maakt ons één,
U brengt ons samen, U alleen,

Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;

Niemand is minder, niemand meer;
Wij zijn gegeven aan elkaar
Door Jezus Christus onze Heer,
Die ons lief heeft en aanvaardt.

Overdenking: Pasen is een uitbarsting van leven, licht en liefde! (door Jos Douma)

Zingen: Opwekking 334 – Heer Uw licht en uw liefde

opwekking 334
HEER, UW LICHT EN UW LIEFDE SCHIJNEN (334)A

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Pastorale en diaconale mededelingen (door Fokke Drijfhout en Hendri Jonker)

Collectemoment

Gebed en voorbeden (door Jos Douma)

Zingen: Opwekking 213 – U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telken kere: ‘Christus overwint!’
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen (door Jos Douma)

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving