OnlineKerkdienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 29 maart
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Kijk, een lam!OnlineKerkdienst

Wat is er veel aan de hand momenteel in de wereld, in ons land en in onze eigen levens! Een crisis. Veel pijn, ziekte en verdriet, veel onmacht, angst en eenzaamheid. En toch ook: veel nieuwe verbondenheid en liefde, veel bewogenheid en verlangen om van betekenis te zijn voor elkaar.

Hoe verbinden we deze crisis met Christus? In de eerste coronaweek maakte ik een kleine wandeling en stond ik opeens oog in oog met een lam. Toen wist ik al dat een van de komende diensten over dat lam moest gaan. In het lam komen liefde en lijden bij elkaar. Dat zijn de twee belangrijkste wegen waarlangs God naar ons toekomt: liefde en lijden.

Wees welkom om de dienst online mee te maken en om samen te kijken naar het Lam van God.

Liturgie

 • Woord vooraf over online kerkdiensten (door Bob de Jong)
 • Welkom en gebed (door Erik Niezen)
 • Zingen: Opwekking 407 – O, Heer mijn God (door Rachel, Karin en Sharon)
 • Bijbellezing: Jesaja 53:1-7, Johannes 1:29-34 en Openbaring 22:1-5 (door Jos Douma)
 • Kindermoment (door Reinier Tijssen)
 • Zingen: Onze Vader (door Rachel, Karin en Sharon)
 • Overdenking ‘Kijk, een lam! (door Jos Douma)
 • Zingen: Sela – Agnus Dei (door Rachel, Karin en Sharon)
 • Pastorale en diaconale mededelingen (door Erik Niezen en Tom Odink)
 • Collectemoment
 • Gebed en voorbeden (door Jos Douma)
 • Zingen: Opwekking 615 – Waardig is het Lam (door Rachel, Karin en Sharon)
 • Zegen (door Jos Douma)

Hieronder de teksten van de liederen en de Schriftlezingen

Opwekking 407

O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Refrein (2x):
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Refrein (2x):

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!

Refrein (2x)

Schriftlezingen

Jesaja 53:1-7

1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
als een wortel die uitloopt in dorre grond.
Onopvallend was zijn uiterlijk,
hij miste iedere schoonheid,
zijn aanblik kon ons niet bekoren.
3 Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ​ziekte​ vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg,
veracht, door ons verguisd en geminacht.
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
5 Om onze ​zonden​ werd hij doorboord,
om onze ​wandaden​ gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.
6 Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de ​wandaden​ van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.
7 Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open.

Johannes 1:29-34

29 De volgende dag zag hij ​Jezus​ naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het ​lam van God, dat de ​zonde​ van de wereld wegneemt. 30 Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.” 31 Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water ​dopen​ opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ 32 En Johannes getuigde: ‘Ik heb de ​Geest​ als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. 33 Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te ​dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de ​Geest​ op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de ​heilige​ ​Geest.” 34 En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de ​Zoon van God​ is.’

Openbaring 22:1-5

1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2 In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een ​vloek​ rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren 4 en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een ​lamp​ of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de ​Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Sela -Agnus Dei

Lam van God,
Lam van God,
Dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U,
Heer, ontferm U over ons,
Heer, ontferm U over ons.

Opwekking 615 – Waardig is het Lam

Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld en pijn;
Nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.

Dank U voor uw offer;
Vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
En omarmt mij als uw zoon.

Waardig is het Lam
Zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
Draagt U de hoogste kroon.

Hoog verheven Heer,
Jezus, Zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam,
Waardig is het Lam.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving