OnlineKerkdienst

< Naar de agenda

Datum: vrijdag 10 april
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Plantagekerk Zwolle

Voorganger: Jos Douma
Thema: Heel die lange lijdensweg
Bijzonderheden: Goede VrijdagWelkom bij deze online viering van Goede Vrijdag!

Liturgie

Welkom
Votum en groet
Zingen: Sela – Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten
Gebed
Bijbellezing Matteüs 27:45-54
Zingen: Sela – Via Dolorosa
Overdenking ‘Heel die lange lijdensweg’
Zingen: Sela – Door Hem volbracht
Voorbeden
Mededelingen en collectemoment

Zingen: Opwekking 580 – Jezus, Hij kwam om ons leven te geven
Zegen

Volg de liturgie met teksten

Welkom

Votum en groet

Zingen: Sela – Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
In deze zee verzinken mijn gedachten:
O liefde die, om zondaars te bevrijden,
Zo zwaar moest lijden.

‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
Tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
In onze plaats gemarteld en geslagen,
De zonde dragen.

Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen,
Nu ik van vijand Gods en tegenstander
In vriend verander.

Daar Ge’U voor mij hebt in de dood gegeven,
Hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
Mijn hart niet wijden?

Gebed

Bijbellezing Matteüs 27:45-54

45 Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 46 Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ 47 Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om ​Elia!’ 48 Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure ​wijn​ doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. 49 De anderen zeiden: ‘Niet doen, laten we eens kijken of ​Elia​ hem komt redden.’ 50 Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. 51 Op dat moment scheurde in de ​tempel​ het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. 52 De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven ​heiligen​ werden tot leven gewekt; 53 na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de ​heilige​ stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. 54 Toen de ​centurio​ en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’

Zingen: Sela – Via Dolorosa

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
Verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
De man die sterven moest op Golgotha.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
De hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg…

Overdenking ‘Heel die lange lijdensweg’

Zingen: Sela – Door Hem volbracht

Wie beseft hoe ver zijn lijden reikt?
Hij doorstaat de diepste eenzaamheid,
Jezus, het lam van God.

Aan het kruis sterft Jezus onze dood,
draagt mijn lijden, wordt daar deelgenoot,
deelt mijn gebrokenheid.
Hij voert voor mij de strijd.

Niet eenzaam zal ik verder gaan,
want in hem is nieuwe kracht.
Hoe zwaar mijn leven hier ook is;
het is door hem volbracht!

In dit leven ben ik niet alleen;
Jezus draagt mij door de moeiten heen.
Zal door de strijd en pijn
de overwinnaar zijn.

Voorbeden

Mededelingen en collectemoment

Zingen: Opwekking 580 – Jezus, Hij kwam om ons leven te geven

Jezus, hij kwam om ons leven te geven,
Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven,
Door te sterven aan het kruis.
Ik zie nu Zijn tranen
En zie nu Zijn wonden.
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij.
Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer, nu ben ik vrij.

Ik ben zo dankbaar, Heer,
Voor wat U heeft gedaan
En heel mijn hart aanbidt
Uw heilige naam
En Heer ik houd van U,
Want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
En maakt mij vrij.

Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonde.
Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood mij niet langer gebonden,
Ook al was mijn zonde groot,
Want Hij is niet lang in het graf gebleven.
De dood kon onmogelijk Gods liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven.
Heel de schepping roept Zijn naam.

Ik ben zo dankbaar, Heer,
Voor wat U heeft gedaan
En heel mijn hart aanbidt
Uw heilige naam
En Heer ik houd van U,
Want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
En maakt mij vrij.

Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving