Deel je bijbeltekst

Omdat we tegenwoordig met een beamer werken, worden de liturgieborden in de kerkzaal niet meer gebruikt voor de liturgie. Daar hebben we iets op bedacht: een soort ‘estafette’ van bijbelteksten, uitgevoerd door gemeenteleden. Waarbij ieder aan bod kan komen, we elkaar een klein beetje beter kunnen leren kennen, en misschien ook iets aan de liturgie kunnen toevoegen.

Lees de toelichting op de werkwijze


Voor het seizoen 2016-2017 geven we een net iets andere invulling aan Deel je Bijbeltekst. Dit seizoen geven we aandacht aan het werk van de heilige Geest. Onder meer door negen maanden lang stil te staan bij de vrucht van de Geest. Negen maanden: een tijd van verwachting, van uitzien naar nieuwe dingen die de Geest gaat doen. Elke maand staat een element van de vrucht van de Geest centraal in de gemeente.  Visueel geven we daar het hele seizoen aandacht aan middels bijbelteksten op de houten liturgieborden voorin de kerk, die passen bij de vrucht van de Geest. De teksten en bijbehorende uitleg vind je onder Berichten en zijn te herkennen aan de foto’s van de liturgieborden.


Juni 2016

De Heer is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

Psalm 23 : 1.

Deze tekst is gekozen door Jan Rooze. Bij de begrafenis van zijn moeder, vijf jaar geleden, stond dit Bijbelvers centraal. Het betekent veel voor hem, deze herinnering aan haar. David, de dichter van deze psalm geeft in het mooie beeld van de herder en de schapen aan hoe wij als zijn kinderen in rustig vertrouwen op de Heer kunnen leven. Hij ons leidt ons, ons leven lang, van de wieg tot het graf. Als wij hem volgen hoeven we niet bang of bezorgd te zijn.


Mei 2016

Linkerbord:
Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Rechterbord (vertaling van 1951):
Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken.

Spreuken 3 : 6.


Maart 2016

Van U komt het leven.
Van U komt het licht.

Psalm 36:10 – BGT

In deze tijd, waar heel veel moois is om blij en dankbaar over te zijn, is ook zoveel ellende. Er is liefde, geluk, vriendschap, verbondenheid, nieuw leven en Gods prachtige schepping altijd om ons heen,  maar ook oorlog, vluchtelingen overal, bomaanslagen, vervolging, armoede en eenzaamheid. Heel moeilijk, confronterend, donker, niet hoopgevend. Maar wat heerlijk om te weten, juist met Pasen, dat het leven van God komt en dat ook het licht van Hem komt! Er is hoop!

Dat wij, door Hem, ook maar een levend licht mogen zijn en  tot zegen kunnen zijn voor de mensen om ons heen!

Eddie en Janneke Bleijenburg


Deel je Bijbeltekst - maart 2016 - Plantagekerk Zwolle vierkant

Februari 2016

Om onze zonden werd Hij doorboord,
zijn striemen brachten ons genezing.

Jesaja 53:5.

Op de borden staat in verband met ruimtegebrek niet het hele vers 5. Dat luidt als volgt:

Om onze zonden werd Hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.

Het geeft zo duidelijk aan wat het lijden en sterven van Christus inhoudt: het dragen van de straf die wij verdiend hadden door onze zonden. En we zien welke betekenis het voor ons heeft: genezing! bevrijding! Zo wordt Jezus voor ons de enige weg tot de Vader.

Het is echt belangrijk hierbij stil te staan en ons hierop te bezinnen.

Bij deze verzen uit Jesaja moet ik vaak denken aan lang geleden, toen wij op de lagere school het hele hoofdstuk 53 uit ons hoofd moesten leren! Elke week een of twee verzen, weken achtereen. Toen nog uit de Statenvertaling, 1952. Meester Smit vond het kennelijk zo belangrijk dat wij dit goed kenden. Ik denk dat hij dat goed gezien heeft.

Harry Hofsink


weesbarmhartiggrijs

6 december 2015

Denk aan uw barmhartigheid, Heer.

Psalm 25:6

Wees barmhartig
zoals jullie Vader barmhartig is.

Lucas 6:36

Op dinsdag 8 december begint het Bijzondere Jubeljaar van Gods Barmhartigheid, een initiatief van paus Franciscus. Op zondagmorgen sluiten we daar in de Plantagekerk bij aan. De preek zal dan gaan over Psalm 25 vers 6. Dit Bijbelvers is het laatste dat genoemd wordt in het inspiratiedocument dat Franciscus schreef: Misericordiae Vultus (Het gezicht van barmhartigheid). Het motto van het Jaar van Barmhartigheid is ontleend aan Lucas 6:36: ‘Barmhartig zoals de Vader’.

Dit vind ik enkele aansprekende citaten uit Misericordiae Vultus:

‘Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader. Het mysterie van het christelijk geloof lijkt in dit woord zijn samenvatting te vinden. Het is levend, zichtbaar geworden en heeft zijn hoogtepunt bereikt in Jezus van Nazareth.’

‘Voor ons is het nodig voortdurend het mysterie van de barmhartigheid te overwegen. Het is een bron van vreugde, gemoedsrust en vrede.’

‘Overal waar christenen zijn, moet ieder een oase van barmhartigheid kunnen vinden.’

‘Het is mijn vurig verlangen dat het christenvolk gedurende het Jubileum nadenkt over de werken van lichamelijke en geestelijke barmhartigheid. Het zal een manier zijn om ons geweten wakker te schudden, dat vaak ingeslapen is ten overstaan van het drama van de armoede, en om steeds meer door te dringen tot de kern van het Evangelie, waar de armen de bevoorrechten zijn van de goddelijke barmhartigheid.’

Ik hoop dat de teksten op de twee liturgieborden, steeds als we ze zien in de kerk, een aanmoediging en inspiratiebron mogen zijn om God te bewonderen om zijn barmhartigheid, om te geloven dat Jezus Christus het gelaat van Gods barmhartigheid is én om zelf ook barmhartig te zijn voor alle mensen, zoals de Vader.

Jos Douma


september 2015

Bekommer u om de noden van de heiligen
en wees gastvrij.

Romeinen12 :13

Theo Grutter


augustus 2015

Vertrouw op hem, mijn volk,
te allen tijde,
open voor hem uw hart,
God is onze schuilplaats.

Psalm 62:9

Ik heb een ‘vrije’ vertaling van deze tekst op de borden gezet. Het is onze trouwtekst. Ik ben met Esther gestart met deze tekst, omdat hierin God aangeeft ten alle tijde er voor ons te zijn.

Ons is nooit beloofd dat het ons voor de wind gaat in ons leven. Wel vraagt Hij ons om hem te vertrouwen. Daarnaast worden wij ook geactiveerd. Het is niet stil zitten en maar afwachten.

Nee, wij zullen wel onze harten moeten openen om Hem daadwerkelijk binnen te laten komen. En om onze harten te openen zullen we ons best moeten doen Hem te leren kennen. Dit kan heel goed door met onze broeders en zusters om te gaan.

Het kerkelijk jaar (2015-2016) staat voor de deur, met het thema ‘het goede leven’. We krijgen de mogelijkheid om vol vertrouwen in afhankelijkheid van onze hemelse Vader onze broeders en zusters verder te leren kennen, naar ze te luisteren, ze te leren begrijpen en ondersteunen. Zowel jong als oud. Laten we onze harten open zetten. En wat ons ook zal overkomen, we kunnen altijd schuilen bij onze hemelse Vader.

Edwin Schrik


juli 2015

SAMEN NAAR DE KERK 

ZOMER 2015.

Dit is het thema van de gezamenlijke diensten gedurende de vakantieweken met de Christelijke Gereformeerde kerk  en de Nederlands Gereformeerde kerken. De laatst dienst is 9 augustus.

Daarna hopen we weer regelmatig een bijbeltekst op de liturgieborden te plaatsen.

Harry Hofsink


19 april 2015

Ik zeg tot de Heer:
U bent mijn Heer, mijn geluk,
Niemand gaat U te boven.

Psalm 16:2

Dit is de tekst van de preek van ds. Jos Douma in de belijdenisdienst op zondagochtend 19 april. Acht jonge mensen legden in deze dienst publiek belijdenis van hun geloof af en een van hen werd ook gedoopt. Een mooi vers uit een prachtige psalm. Deze psalm spreekt mij persoonlijk erg aan. Hij spreekt van dicht bij de Here leven en we mogen ons bij Hem veilig weten. Ons leven lang.

Wat was het een mooie dienst, in een overvolle Plantagekerk. Na afloop konden we, met mooi weer buiten op het kerkplein de jongelui feliciteren. Zo’n dienst is werkelijk een hoogtepunt in het kerkelijke leven.

Harry Hofsink.


Maart 2015

Laten wij nooit ophouden met goed doen.

Galaten 6:9

Ik heb u vandaag opdracht gegeven.

Deuteronomium 30:16

Theo Grutter


Eind november 2014

Ik ben en Ik zal er zijn.

Exodus 3:14

Wat maakt dat ik voor deze tekst, ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’ gekozen heb? Hierin laat ‘Ik ben’ zich benaderen. Filosofisch en mysterieus, ‘Ik ben’, maar ook zeer troostvol en warm als in de benaming ‘Ik zal er zijn’. Ik ben; als een nu aanwezigheid en dat zal ook zo blijven in de toekomst. God als een zachte bries, als een verterend vuur. God is zo ontzetten God, dat dat meer is dan ik/wij bij elkaar kunnen vangen of benadrukken. ‘Ik ben’ is absoluut. Het punt is dat ik, ‘Ik ben’ niet moet absoluteren in mijn eigen gevangen wereld. Dan is dat meteen weer kleindenken. Ook dat mag, maar dan is dat niet absoluut.

Arjen-Jan Hummelen


Augustus 2014

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief.

Johannes 14:21

Tot 10 tellen

Bij de keuze van deze tekst kan ik mooi aansluiten bij wat pastor Jos Douma daarover al heeft gezegd en met de gemeente wil uitwerken.

Geboden – ze hebben vaak een negatieve bijsmaak. Al die regeltjes, ook in de kerk… Maar zoals er verkeersregels zijn om ons te behoeden voor lichamelijk kwaad, zo is de wet van God heilzaam voor lichaam en ziel. Veel wat in de 10 Woorden van onze Heer staat, is niet alleen goed voor gelovigen, maar voor heel de wereld. In veel landswetten klinkt nog de echo van Woorden uit een ver verleden.

Er is nog iets meer te zeggen. Alleen maar de 10 geboden (noodgedwongen) accepteren en er (‘nou, toe dan maar’) naar handelen – dat is nogal mager. Psalm 119 spreekt immers over: ‘Hoe lief heb ik uw Wet.’ De vraag is dan ook: wil je God dienen, liefhebben, wil je zijn kostbare leefregels uit liefde voor Hem omarmen? Wil je die ‘regels’ (be)leven? Als volger, als discipel? God heeft ze ons meegegeven op onze lange reis door de woestijn.

Tel tot 10 en count your blessings…

Kees Smits


23 juni 2014

Wie God wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.

Hebreeën 11:6b

Deze tekst laat iets van God zien: Hij laat zich vinden. Dit vinden we heel hoopvol als we om ons heen kijken en een generatie van zoekers zien. Veel (jonge) mensen zijn op zoek naar echtheid en betekenis van hun leven. Hun zoekgebied is enorm groot. Gelukkig mogen we op tal van plekken om ons heen zien dat tieners en jongeren, na een vaak lange zoektocht, radicaal voor Jezus kiezen. God laat zich nog steeds vinden. Yes!

Arjen en Joanne Kooiman


1 juni 2014

Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de Heer.

Jesaja 60 vers 1

Deze tekst staat voor wat God voor mij betekent: troost en kracht. Ook gaat het over de bedoeling dat we worden wie we zelf zijn om zo tot ons recht te komen.

Jantine Vermeer


20 april 2014

De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!

Daar word ik zó blij van!

Aalice Westrik


16 maart 2014

Vrede voor dit huis.

Lukas 10 vers 5

Janny Beniers


2 februari 2014

Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.

Psalm 33 vers 22

Evert Smit


Januari 2014

Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden,
en ik zal naar jullie luisteren.

Jeremia 29:12

Wouter Tijssen


December 2013

Ze zal een zoon baren.
Geef hem de naam Jezus,
want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.

Mattheus 1:21

God geeft ons zijn zoon om onze zonden te vergeven. Diepere liefde bestaat niet. Het leven hier op aarde is vaak hard, dit zien we niet alleen terug in oorlogen of natuurrampen. We merken het ook in ons persoonlijke leven, in relaties op je werk, stage of school. Soms is het moeilijk om Gods leiding in deze gebeurtenissen te zien. Er borrelen dan vragen op als: Waarom gebeurt dit of waarom gebeurt dat?

In het kerkelijk jaar leven we toe naar advent, we zien uit naar Jezus’ komst. Soms is dat lastig, je wilt nog zoveel dingen meemaken in je leven: studie afmaken, mooie reizen maken, je nieuwe huis inrichten enzovoort. Tijdens advent mogen we nog iets veel mooiers meemaken. God geeft ons zijn liefde!

Ook al zijn er moeilijke of makkelijke dingen in het leven, ook al zie je Gods leiding niet altijd. God is er, Hij is naar de aarde gekomen voor jou. Hij geeft jou zijn liefde, elke dag weer.

Ik wens jullie allemaal zijn onmisbare liefde toe!

Anne-Geert Dijk


November 2013

Christus heeft ons bevrijd.

Galaten 5:1a

Laura van Ittersum


Oktober 2013

Hij is onze God.

Jesaja 25:9

Aldert Toornstra,


Juli 2013

Wees allen eensgezind.

1 Petrus 3:8

In mijn werk als gezinsvoogd kom ik regelmatig kinderen tegen wiens ouders in een (v)echtscheiding zijn verwikkeld. Dit zorgt voor een groot probleem bij kinderen, aangezien zij hierdoor in een loyaliteitsconflict terecht kunnen komen. Kinderen moeten onvoorwaardelijk van beide ouders kunnen houden, maar wanneer deze ouders lijnrecht tegenover elkaar staan, krijgen kinderen het gevoel dat zij dit niet meer mogen. Gelukkig zijn er veel ouders die, ondanks de moeilijke en verdrietige situatie die een echtscheiding met zich meebrengt, de zaken voor hun kinderen goed weten te regelen. Wanneer dit niet gebeurt, ontstaat er een lastige situatie. Vaak geeft de ene ouder af op de andere ouder en vice versa. Om deze situatie te doorbreken is het altijd van belang om uit de strijd te komen en te zoeken naar gemeenschappelijke belangen. Het kind moet centraal worden gesteld en diens belangen moeten voorop staan. Je moet de stem van het kind laten horen en van daaruit gaan handelen. Dit betekent niet dat ouders dan ineens het in alles met elkaar eens zijn. Nog steeds zullen verschillen blijven bestaan, maar dat mag ook mits de ouder het belang van het kind dient. Het belang van het kind staat zodoende boven het eigen belang. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en elke ouder heeft zijn eigen kwaliteiten en stijl. Het belangrijkste is om samen in gesprek te blijven over deze verschillen en ze van elkaar te accepteren, wanneer je merkt dat het bijdraagt aan de belangen van het kind.

Deze zomerperiode mogen we samen met broers en zussen uit de CGK en NGK kerkdiensten beleggen en bezoeken. Het is mooi om met elkaar ons geloof te belijden in één Here Jezus Christus. Tegelijkertijd hoeven we niet te doen alsof er geen verschillen zijn. Die zijn er namelijk wel. Toch roept Petrus ons op om eensgezind te zijn. Een ander woord voor eensgezind is eenstemmig. Kortom, we moeten eenstemmig zijn, één stem laten horen. En dat is de stem van het Kind van Bethlehem, onze Here. We moeten Zijn stem laten horen en deze stem laten weerklinken in onze omgeving. Het belang van Jezus en van Zijn Koninkrijk op aarde zoals in de Hemel moet ten allen tijde voorop staan. Dat is het toetsmiddel om te onderzoeken of we meer bezig zijn met onze belangen of met die van Christus. Dan mogen er ook verschillen blijven. Wel is het goed om met elkaar in gesprek te blijven. Laat daarin allereerst ons gemeenschappelijk belang voorop staan. Zoek de eensgezindheid en spreek met elkaar over de verschillen. We mogen hierin elkaars verschillen leren herkennen en erkennen. Paulus geeft hierin nog een belangrijke les: wees barmhartig en bereid de minste te zijn. In de voetsporen van Jezus God en je naaste dienen en de ander hoger achten dan jezelf.

Laten we bovenal ons gezamenlijke belang voorop stellen, laten we het Kind centraal stellen en laten we genieten van het samenzijn. Zo mogen we, terwijl we drie kerkgemeenschappen zijn, eensgezind zijn met Jezus als Koning.

Geert


Mei 2013

De liefde is geduldig en vol goedheid.

1 Korintiërs 13:4

Mijn lievelingsverhaal in de Bijbel is die van de Barmhartige Samaritaan. Toen mij werd gevraagd om een Bijbeltekst met jullie te delen, was het voor mij niet moeilijk om te bedenken welke strekking de tekst zou moeten hebben. Ik heb een andere tekst gezocht die lijkt op het gebod ‘heb uw naaste lief als uzelf’. Als je in 1 Korintiërs 13 leest tot aan vers 8 staan er nog veel mooie dingen over de liefde, maar dit paste helaas niet allemaal op het liturgiebord.

Ik vind dat één van de basishoudingen van een christen moet zijn dat men liefdevol is naar de medemens. Op die manier kun je Jezus uitdragen. Als ik naar mijzelf kijk, zie ik dat het eigenlijk wel moeilijk is om het altijd vol te houden, want er gebeuren genoeg dingen om erg geïrriteerd over te raken. Toch doe ik mijn best om dit na te streven en ik ben mij steeds meer bewust van hoe ik dit kan uitdragen.

In mijn werk probeer ik dit ook te doen. Ik werk op een leefgroep met jongeren (16-25 jr.) met een licht verstandelijke beperking, zij hebben in hun korte leven al heel veel dingen meegemaakt. Velen hebben bijna geen liefde gekend in hun leven, ik vind dit heel moeilijk voor hen, maar zie hierin mijn taak om hen wel die liefde te geven. Hierdoor bloeien ze op, ze voelen zich gekend in wie ze zijn en weten ze dat ze mogen zijn wie ze zijn. Ook al zijn de meeste jongeren niet gelovig en keren ze zich hier misschien zelfs wel vanaf, toch mag ik hen een stukje van mijn drijfveer in het leven laten zien.

Ik ben iemand die graag de positieve kant van het leven ziet en anderen graag helpt. Daarom denk ik dat ik vroeger het verhaal van de Barmhartige Samaritaan al zo mooi vond. Voornamelijk de liefde die in dit verhaal naar voren komt, spreekt mij aan. Wat is het mooi om te zien dat het in deze tijd ook nog steeds actueel is. Bijvoorbeeld door een organisatie als Present, waarin hulp zo gewaardeerd wordt. Het enige wat je nodig hebt is een beetje liefde voor je medemens…

P.S.: en als ik jullie nog ergens mee kan helpen, laat het me weten…ik doe het met liefde.

Karin Kleingeld


17 maart 2013

Het koninkrijk van God is nabij.

Marcus 1:15

Dit was wat Jezus zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Waar draait het om in het evangelie? Die vraag vind ik altijd weer spannend en fascinerend. Zowel voor mezelf als voor mijn werk als predikant. Waar draait het om in het evangelie? Wat is de kern van het goede nieuws?

Je kunt daar verschillende antwoorden op geven. Het draait erom dat we van onze zonden gered worden. Het draait erom dat we door genade alleen tot Gods kinderen worden aangenomen. Het draait erom dat God aan zijn eer komt. Het draait erom dat we door Christus weer tot de Vader kunnen komen en gered worden en bij ons sterven naar de hemel mogen gaan.

Waar draait het om in het evangelie? Met die vraag wil ik ook graag naar Jezus toe. Wat zou hij voor antwoord geven? En dan stuit ik in het Marcus-evangelie op deze tekst. Hier worden de eerste woorden weergegeven die Jezus spreekt (volgens Marcus). En ze geven een geweldig antwoord op mijn vraag: Waar draait het om in het evangelie? Wat is het goede nieuws? Dit dus: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Als Jezus gaat optreden in Israël, dan is dit dus de samenvatting van het evangelie die hij bij voorbaat geeft. Dit is het begin, het midden en het einde: ‘De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij!’ Dit is de kern van Jezus’ verkondiging. Hier begint hij en hier wil ik als predikant ook opnieuw beginnen nu we samen een nieuwe start maken in de Plantagekerk.

Ik zoom nu alleen even in op dat ene zinnetje: ‘Het koninkrijk van God is nabij’. Dat koninkrijk (je kunt ook vertalen met: ‘koningschap’, ‘heerschappij’) is dus het centrum van de verkondiging van Jezus. Nergens sprak Jezus meer over dan over dit koninkrijk. Veel verhalen gaan erover. Heel veel aanwijzingen en richtlijnen die Jezus aan zijn leerlingen geeft gaan over het leven volgens de wetten van dat koninkrijk. In het volmaakte gebed dat Jezus ons leert gaat het ook over het koninkrijk: ‘Laat uw koninkrijk komen, op aarde zoals in de hemel’.

Maar wat is nu dat koninkrijk? Dat is een fascinerende vraag. Ik denk dat het er niet om gaat dat je een definitie geeft. Want het is ook een geheim, een mysterie, dat koninkrijk van God, de hemel op aarde. Het koninkrijk is daar waar Jezus wordt erkend als allerhoogste Heer. Het koninkrijk is daar waar mensen zich gewonnen geven aan de vriendelijke en liefdevolle heerschappij van Jezus. Het koninkrijk is daar waar iets van Gods nieuwe wereld nu al zichtbaar en ervaarbaar wordt in mensenlevens. Het koninkrijk is daar waar mensen vol van de Geest zich toewijden aan een levensstijl die past bij Jezus en die mensen herinnert aan Jezus. Het koninkrijk is daar waar we het eeuwige leven hier en nu al mogen proeven. Het koninkrijk is daar waar we genieten van het leven in al zijn volheid. Het koninkrijk is daar waar de vrucht van de Geest een stempel zet op menselijke relaties: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid. geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het koninkrijk is daar waar Christus is!

Want dat valt op: als Jezus zegt ‘Het koninkrijk van God is nabij’, en je kijkt dan om je heen, dan zie je niet zoveel. Je ziet alleen Jezus. Jezus is het koninkrijk van God in eigen persoon! Als je in de ruimte rondom Jezus leeft, heb je deel aan dat koninkrijk, de genadige en vreugdevolle heerschappij van Gods Zoon.

Ik zou er nog veel meer over willen zeggen. Maar dat doe ik dan maar in de preken de komende tijd. Want we gaan in de Plantagekerk 100 dagen lang luisteren naar het evangelie van het koninkrijk. Het is mijn verlangen dat we er allemaal (opnieuw) door gefascineerd zullen raken en een groot verlangen krijgen om dat koninkrijk te zien en te ervaren en er intens van te genieten.

Jos Douma


Januari 2013

De HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.

Psalm 100:5

Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Amsterdam. Mijn moeder is in Amsterdam geboren. Toen zij op de Mulo zat, werd er ter ere van de directeur van de Mulo, een schoolkoortje gevormd en brachten zij Psalm 100 ten gehore.

Het ging om de onberijmde psalm in de Statenvertaling, die op muziek was gezet.
Wie de muziek geschreven had, weet mijn moeder niet meer.

Later, onder de afwas, zongen wij (als kinderen) heel vaak die psalm.
Ik vind het een prachtige psalm, zeker in de Statenvertaling:

Juicht den HEERE!

1 Een lofzang. Gij ganse aarde! juicht den HEERE.
2 Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.
3 Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide.
4 Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.
5 Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.

Op de zondag voor Kerst zong mijn moeder (22 januari 2013 wordt ze 84 jaar!) mee in de cantorij van de kerk. Ze zongen Psalm 100 van Heinrich Schutz: ‘Jauchzet dem Herren’.

Toen we dat hoorden, dachten we gelijk weer terug aan die psalm 100 uit onze jeugd. Mijn broer en ik kenden hem ook nog helemaal.

Wat mij betreft vind ik zo’n onberijmde psalm op muziek zetten veel mooier dan de berijmde psalmen. En het is een mooie manier om een psalm uit je hoofd te leren.
In Lied 59 uit de E&R-bundel is Psalm 100 in de NBG-vertaling van 1951 op muziek gezet.

Op de borden heb ik uiteindelijk toch voor de NBV gekozen.
Het woord ‘goedentierenheid’ spreekt toch niet zo erg aan.

Ik hoop dat de tekst van deze psalm u bemoedigt aan het begin van het nieuwe jaar.

Nettie Harthoorn-Postma


 

December 2012

Het volk dat
in duisternis ronddoolt
Ziet een schitterend licht
Want een kind is ons geboren
Een zoon is ons gegeven
The people that
walked in darkness
have seen a great light
For unto us a child is born
unto us a son is given

Hierboven staan de twee teksten uit Jesaja 9 die ik op de borden naast de kansel heb geplaatst. Links in het Nederlands rechts in het Engels volgens de King James Vertaling zoals de tekst is opgenomen in The Messiah van G.F. Händel.

Ik was al op jonge leeftijd groot liefhebber van klassieke muziek in het algemeen en de grote koorwerken in het bijzonder. Ook op een leeftijd (middelbare school) dat dit niet echt stoer was. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en zo waren de eerste twee CD’s die ik kocht er één van Dire Straits (je wilt er immers toch een beetje bij horen) en twee symfonieën van Mendelssohn.

Uit de CDkast van mijn ouders had ik al heel snel The Messiah van G.F. Händel geroofd en die heb ik werkelijk grijs gedraaid. Ik was er zo van onder de indruk dat ik de door Händel getoonzette teksten heb vertaald in het Nederlands.

De teksten zoals die hierboven zijn opgenomen staan in het eerste deel van The Messiah. In dit deel komen de meest bekende adventsteksten uit het OT voor en wordt ook de geboorte van de Messias bezongen. In het hele stuk merk je dat Händel een echte operacomponist was. Alhoewel toneel en opera in het Engeland van die tijd als immoreel werd beschouwt kon niemand Händel er van afhouden om in zijn muziek heel beeldend aan het werk te gaan. De melodie van de eerste tekst wordt gezongen door de lage basstem. De sfeer die de muziek oproept is sinister, donker en dreigend. De melodielijn is zoekend, wandelend en wordt alleen helder en hoog als er wordt gezongen over het schitterende licht.
De overgang naar de volgende tekst is groot. Waar de vorige tekst heel donker en dreigend wordt neergezet door een lage basstem zingen nu de sopranen het blijde evangelie vol overgave uit: het licht in de duisternis is geboren en zijn titels zijn zeer indrukwekkend: Wonderful, Counselor, The Mighty God, The Everlasting Father, The Prince of Peace!

Het contrast van de duisternis in de wereld en het licht dat we elke zondag in de kerk horen kom ik wekelijks tegen. Niet alleen als je ’s avonds het journaal aanzet maar ook gewoon op het werk waar het ene ego nog groter is dan de andere, niemand voor elkaar onder wil doen en het aanbieden van excuses alleen wordt uitgelegd als gezichtsverlies. Het is een hele uitdaging om je in dat krachtenveld als christen staande te houden. Dan merk je hoe belangrijk de wekelijks tankbeurt in de kerk nodig is om je scherp te houden en alles weer in het juiste, hemelse perspectief te zetten.

Hoe fijn is het dat we in die duistere tijd mogen uitzien naar het feest van het Licht. Uitzien naar de geboorte van onze Heiland en daar overheen zijn wederkomst op de wolken.

Een prachtig kerstfeest toegewenst.

Coen de Vries


21 oktober 2012

Dagelijks sporten; wandel met God.

Uit Micha 6:8: Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God. Ik kwam op internet het volgende tegen (citaat van Jos Douma): ‘Geen schoner spreuk – en meer van kracht – dan Micha 6 en wel vers 8.’

Deze tekst spreekt mij heel erg aan. Ik heb hem onlangs gekregen van een christelijke vriendin van mij uit Melbourne, Australië. Zij maakt elke week het kerkblad aldaar en soms krijg ik er een gemaild. Ze had daarin vermeld: daily exercise: walk with the Lord! Grappig en heel treffend! Vooral in deze tijd. Veel mensen zijn erg gericht op sporten en bewegen. Maar of daar ook dagelijks wandelen met God bij hoort?

Als christen wil je niet stilstaan, maar juist groeien in je geloof om zo God steeds beter te leren kennen als God en Vader. Ik kom er steeds meer achter dat het geloof niet iets is wat je maar aan komt waaien. Een groeiend geloof betekent actief wandelen met God. Al je zintuigen kun je daarbij gebruiken. Zie ook Spreuken 2:1-6. Wat een belofte doet God hier aan ons. We mogen Hem leren kennen in Zijn woord, door de Heilige Geest en de gemeenschap der heiligen en zo steeds meer op Christus gaan lijken. Hij is onze Herder, Hem wil ik graag volgen door met Hem te wandelen en mijn naaste lief te hebben als mijzelf.

Spreuken 2: 1-6

Wijsheid komt van de HEER
1 Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt,
2 een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht,
3 als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid,
4 ernaar zoekt als was het zilver, ernaar speurt als naar een verborgen schat –
5 dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is, dan zul je kennis van God verwerven.
6 Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.

Grietje Jongsma


Juli 2012

Ik zal u nooit verlaten.

Hebreeën 13:5

Zelf was deze tekst niet in mij opgekomen. Maar de zondag nadat ik werd gevraagd om een bijbeltekst op de liturgieborden te kiezen, dit was in de zomer, hadden we gezamenlijke kerkdiensten met de CGK en NGK.
Ik zat die zondag in de Zuiderkerk (NGK) naast een mevrouw die ik niet kende. We spraken elkaar en zij was lid van de CGK. Over gezamenlijke diensten gesproken…

Tijdens de collecte gaf ze een kaart aan mij met een zelf gekalligrafeerde bijbeltekst: ‘Ik zal u nooit verlaten’.
Een mooie tekst die ons met God, maar ook met elkaar verbindt. Ik vertelde haar dat ik deze tekst zou graag wilde kiezen om op de liturgieborden in de PK te hangen. Bijzonder om te merken dat Gods Geest in zulke kleine dingen bij ons is, dit begint al met het aanspreken van wie er naast je in de kerk zit!

Everina Kwakernaak


2012

Heer U kent mij, U doorgrondt mij.

Psalm 139:1

Tja, en dan word je gevraagd om met de hele gemeente een bijbeltekst te delen. Eentje die ook nog op het bordje past. Waar begin je dan, of beter, wat kies je dan? Ik ben gaan denken aan bijbelteksten die voor mij een speciale betekenis hebben. Onze trouwtekst, de tekst van het geboortekaartje van onze zoon, maar dat is het niet geworden. Ik heb gekozen voor het bekende eerste vers uit psalm 139. Toen ik belijdenis ging doen kreeg ik deze tekst mee van de predikant. De tekst heeft me aan het denken gezet, vooral met de mededeling die ik erbij kreeg: ‘stille wateren hebben diepe gronden’. Zo stil was ik toch niet? Het zat dieper dan dat… Want wat laat je zien? Volgens mij een (onbewuste) vraag waar veel mensen mee bezig kunnen zijn.

Naar mijn mening een heldere psalm, een eenvoudige en goed te begrijpen tekst, waar veel uit te halen is. Ondanks alles wat wij verkeerd doen, God houdt van ons. Hij kent en doorgrondt ons, dus wat kunnen wij verbergen? Wat een troost dat er altijd Iemand is die begrijpt hoe je in elkaar steekt, ook als je het soms zelf niet begrijpt of als je naar jouw idee je best moet doen om ‘beter’ te zijn. Tegelijkertijd mogen we er ook op vertrouwen dat Hij ons leven leidt zoals het goed is. Hij kent en doorgrondt ons, dus wie kan het beter leiden als Hem? Een troostvolle psalm, maar tegelijkertijd ook een psalm om eens kritisch naar ons zelf te kijken, zodat we weer geheel in overeenstemming met Hem kunnen leven!

Geke Zomer


2012

STIL VOOR GOD,
OM HEM GROOT TE MAKEN

De mensen zeiden vol verbazing: ‘Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen?’ Matteüs 8:27

In mei 2005 ging ik, met een bus volgepakt met surfmateriaal, samen met twee vrienden op weg naar Wijk aan Zee. De voorspellingen waren goed, een Zuid-Westerstorm windkracht 7, golven van 4-5 meter en een perfecte branding. Ja, we konden niet wachten om op het water te staan. In de auto gingen de gesprekken over surfen, welk zeil op te tuigen en welke move we deze keer gingen oefenen. Op een gegeven moment spraken we ook over dat het een grote zegen was van God dat we dit konden gaan doen.

Er was veel openheid, er werd gesproken over wie Jezus voor je was. We kwamen op het verhaal dat Jezus over het water liep en de wind en het wilde water tot rust bracht. Een aansprekend verhaal voor een windsurfer.

Aangekomen bij de parkeerplaats tuigden we als gekken onze spullen op. Door de duinen over het brede strand liepen we naar de zee. Wooooooh…wat waaide het hard! Harder dan we hadden gedacht. De adrenaline en spanning gierde door ons lichaam. Vlak voor dat we de zee in gingen zei een van de jongens: ‘laten we God danken voor deze mogelijkheid en bidden voor een veilige middag’.

Ik had dat nog nooit gedaan, wel voor het eten en slapen en in de kerk, maar bidden voor een andere activiteit dat niet. Toen stonden we daar met z’n drieën, midden in het geraas van de wind, het gedonder van de golven en het opwaaiende zand tegen je gezicht…onze God te danken voor de wind en het water, de spullen en de vriendschap. Doodstil was het even in ons kringetje, echt doodstil, ik merkte niks van de storm. Bij het amen stond ik weer in de realiteit, deze was anders: God was ineens dichtbij. Heel dichtbij.
Op het water genoot ik ineens dubbel op. Spelen in Gods 5 meter hoge golven genieten van het idee dat de wind en het water van hem zijn en naar hem luisteren. Op deze manier kun je dus ook God prijzen.

In de stormen van ons eigen leven brengt Jezus ook die rust rust door te betalen voor al onze zonden. Voor hem wil ik leven Hem wil ik zoeken samen met de gemeente en mensen die hem zoeken, op weg naar zijn koninkrijk. Ik moedig iedereen aan om bij alles wat je doet, of het nu voetbal, breien, lezen, surfen, computeren, chips eten, muziek luisteren, werken of wat dan ook is, te leven in het besef dat alles wat je doet een lofprijzing voor God is.

Deze werkelijkheid geeft echte rust en stilte in een storm!

Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen,
alles heeft in hem zijn doel.
Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.
(Romeinen 11:36)

Gods zegen bij alles!!

Erik Mostert


2012

We love, because He first loved us.

1 Johannes 4:19

Toen ik 18 jaar was heb ik een jaar op een Amerikaans christelijk college gestudeerd, Dordt College. Tot die tijd had ik gewoon meegedraaid met catechesatie en vereniging, maar een echte relatie met God had ik nog niet.

De eerste periode, toen ik m’n plekje nog wat moest vinden, hielden de vragen ‘wie ben ik en wie is God voor mij?’ mij al meer bezig. Elke week ging ik twee keer naar chapel (een soort lunchpauzedienst) en elke week werd er een praise&worship georganiseerd (een soort sing-in). Met name door de praise&worship bijeenkomsten heb ik God beter leren kennen. Ik houd van zingen en zing nog steeds regelmatig de liedjes die ik daar heb geleerd.

Nu werd op Dordt sowieso op een veel expressievere wijze uiting gegeven aan geloof en God’s liefde dan dat ik gewend was. Zo hing op Valentijnsdag de hele campus vol met versieringen en teksten waarin God’s liefde voor de mens centraal stond. Tot in de wc’s aan toe. Op één van de hartjes die op de wc’s waren geplakt stond deze tekst: We love, because He first loved us (Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad, 1 Joh 4:19). Deze tekst raakte me: alle liefde die ik kende, die ik zelf ervaarde van anderen en die ik had voor anderen kwam voort uit het feit dat God in de eerste plaats mij liefhad. Gods liefde was er eerst, onze liefde komt daar uit voort. God houdt van ons, Hij houdt van mij! Ik was er zo enthousiast van dat ik stiekem het hartje van de deur af heb gepeuterd en ik heb het hart zelfs meegenomen naar Nederland. Als nu iemand aan mij vraagt wat mijn lievelingstekst is dan geef ik nog steeds deze tekst als antwoord. De tekst spreekt me nog steeds erg aan en bovendien markeert de tekst voor mij het begin van mijn persoonlijke relatie met God, een God die mij, die ons liefheeft.

Alied Boerma


2012

Als u blijft bij wat ik u heb gezegd, is dat uw redding.

1 Korintiërs 15:2 (Het Boek)

De afgelopen weken heb ik een aantal brieven van Paulus gelezen, zoals deze zijn verwoord in Het Boek. Wat mij opvalt in al deze brieven is de enorme toewijding waarmee Paulus de gemeentes die hij schrijft, onderwijst en aanspoort om het goede te zoeken en vooral het goede nieuws aan te nemen. De brief van Paulus aan de Korintiërs is daar wat mij betreft zo’n voorbeeld van.

Ik heb voor deze serie het laatste vers gekozen van 1 Kor. 15, maar eigenlijk vind ik dit hele hoofdstuk erg bijzonder. Het raakt zo’n belangrijke kern van ons geloof en onze toekomst. In Het Boek begint dit hoofdstuk met de titel: ‘Het belangrijkste nieuws: Christus is gestorven en weer levend geworden’. Als je daar over nadenkt dan staat daar in een paar woorden wat de redding van de mensheid is. Paulus zegt dat ook in het begin van de brief: ‘Ik kom bij u met het goede nieuws …. U hebt het aangenomen en het is nu de basis van uw leven. Als u blijft bij wat ik u heb gezegd, is dat uw redding’.

Wat mij ook raakt is hoe Paulus over zichzelf denkt (‘Ik ben de minste van alle apostelen’, vers 9), maar hoe hij dat vervolgens in een heel ander perspectief zet door zich volledig over te geven aan de genade van God (vers 10). Als ik dat op mijn eigen leven toepas dan merk ik dat dat besef nog wel eens ontbreekt. Alles wat wij zijn, wat we doen, wat we kunnen, is enkel en alleen uit genade. Zonder onze Vader zijn wij niets.

Ik merk dat ik daarin ook best nog wel hecht aan het aardse leven. Ik heb daarom lang nagedacht over de woorden van Paulus in vers 50: ‘Laat ik heel duidelijk zijn, broeders en zusters, lichamen van vlees en bloed kunnen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God’. Alles wat wij hier op aarde dus zijn is vergankelijk en zal het paradijs nooit bereiken. Dat vraagt dus ook om een levenshouding die dat uitstraalt en die vooral gericht is op het nieuwe lichaam wat wij als gelovigen mogen krijgen.

Om die levenshouding te kunnen uitstralen, hebben we elkaar als gemeente heel hard nodig. Om elkaar te bemoedigen en aan te sporen als we moeilijke periodes kennen in onze levens. Daarom zijn we als broeders en zusters aan elkaar gegeven in deze gemeente van Christus in Zwolle.

Dat is ook waar Paulus tot oproept in het laatste vers van dit hoofdstuk en daarom heb ik deze tekst ook gekozen: als een oproep voor ons allen om onverzettelijk te zijn en actief te blijven voor de Heer! Want als wij dat onder zijn leiding doen dan mogen we erop vertrouwen dat dat niet voor niets is!

Marcel Hindriks


2012

Wie zijn naaste liefheeft, heeft voldaan aan de hele wet.

Romeinen 13:9-10

Ik mocht het spits afbijten om een tekst op de liturgieborden te plaatsten. Het idee hiervan is een estafette van teksten te hebben, met begeleidend stukje in het kerkblad en dat je het stokje doorgeeft aan een volgend gemeentelid. Goed idee van Peter Dees en Harry Hofsink.

Ik had het voordeel dat er gekoppeld aan mijn opdracht een vriendendienst was, met als thema: ‘je naaste’, naar aanleiding van de top tien Bijbelverhalen van Zwolle, waar het verhaal van de barmhartige Samaritaan uitgangspunt was. Ik heb gekozen voor de tekst uit Romeinen 13:9,10: ‘Wie zijn naaste liefheeft, heeft voldaan aan de hele wet.’

De wet lijkt een verzameling opdrachten en regels waar wij aan moeten voldoen. Zeker als je ze bekijkt vanuit de visie van het individu.

God lijkt deze wet volslagen anders te bedoelen: de wet geeft richting aan ons eigen inzicht om God en je naaste niet tekort te doen. De wet is gericht op de ander en daarom zegt hij dat we ons moeten richten op individuen die Hij op ons pad brengt. Onze vrienden, familie, partners, kinderen, buren en ga zo maar door. Door hen in liefde te zien, doen we wat de wet compleet en ons leven zinvol maakt. Dit is niet wat ons onderdanig maakt, maar juist gelijkwaardig aan ander, wanneer je bedenkt dat je je naaste lief moet hebben als jezelf.

Arjan HarsevoortdeeljebijbeltekstWil je meedoen? Dit zijn de ‘spelregels’

1. Zoek een Bijbeltekst die voor jou een bijzondere betekenis heeft. Als het mogelijk is graag een tekst die op de een of andere manier aansluit op de vorige tekst. Of een tekst die past bij het kerkelijk moment, zoals Pasen, Hemelvaart, etc. Maar ook doop, avondmaal, of de start van een nieuw seizoen. Maar het mag ook een willekeurige tekst zijn. Aan jou de keus!

2. Breng deze tekst aan op de beide borden. Dat kost ongeveer een half uur. Je voorganger in de estafette zal je helpen als jij dat wilt. De tekst moet niet al te lang zijn, in verband met het beperkte aantal letters. Desnoods zet je alleen het begin van de tekst erop, de rest kan dan in je toelichting (zie hieronder). Vergeet niet de vindplaats van de tekst onderaan het bord te zetten (bijv. 1 Kor. 13:1-4)! Waar kun je de letters vinden? In een grote houten koffer, die in de consistorie of in een kast bij de trap naar de orgelgalerij staat. Vraag de koster even om hem je aan te wijzen.
Tip: het is handig om de koffer voor in de kerk te leggen en daar de borden te ‘beletteren’. Makkelijker dan met de borden vol met letters door de kerk heen en weer te moeten sjouwen…

3. Zoek zo snel mogelijk een opvolger in deze estafette, en geef direct naam en e-mailadres van deze persoon aan ons door (mail naar deeljebijbeltekst@plantagekerkzwolle.nl). Wij zullen hem of haar dan deze instructie toesturen. Het mag ieder gemeentelid zijn die nog niet eerder geweest is. Misschien is het leuk om iemand te vragen die je niet kent. De bedoeling is dat er ongeveer elke maand een nieuwe tekst op de borden komt. Je opvolger moet het zien zitten om: a) de tekst te bedenken, b) die te plaatsen op de borden, c) een opvolger te vinden, zodat het estafette-idee niet verbroken wordt en d) een korte motivering te schrijven voor de website van de kerk. Bied je opvolger aan te helpen bij het aanbrengen van de teksten op de borden en spreek de datum af waarop hij/zij de tekst wil plaatsen.

4. Schrijf een korte motivering bij jouw keuze voor de geplaatste tekst. Mail dit, liefst met een foto van jezelf, naar ons via deeljebijbeltekst@plantagekerkzwolle.nl. Jouw toelichting wordt geplaatst op de website, in een reeks die voor iedereen te volgen is. Vermeld in de bijdrage even de bijbeltekst zelf én waar hij in de bijbel staat. Je bijdrage mag anoniem als je daar de voorkeur aan geeft. Het hoeven ook geen persoonlijke ontboezemingen te zijn, alleen dat wat je kwijt wilt aan de gemeente over jouw keuze voor die tekst. En…voel je eventueel ook vrij om geen toelichting te schrijven als je het niet ziet zitten. Misschien jammer, maar niet erg!

Voor meer informatie of overleg, mail ons: deeljebijbeltekst@plantagekerkzwolle.nl.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving