PreekKracht Startzondag 18 september 2022

Samen heilig

Op deze Startzondag staan we stil bij de miniwijken in onze gemeente. In gesprekken met miniwijkcoördinatoren komt de vraag aan de orde: ‘Wat is het eerste woord dat bij je boven komt als je nadenkt over jouw beleving van de miniwijk?’ Antwoorden: ‘samen’, ‘moeizaam’, ‘minikerk’, ‘in ruste’, ‘familie’, ‘laag pitje’, ‘gezellig’, ‘omzien naar elkaar’ enzovoort.

Ondersteunen in het geloof We willen in de miniwijk als ‘kerk in het klein’ graag drie dingen: 1. elkaar leren kennen, 2. elkaar steunen in het geloof en 3. elkaar praktisch helpen. Het beeld dat momenteel sterk naar voren komt is dat ondersteunen in het geloof het minste gebeurt (er zijn ook mooie verhalen te vertellen, maar in overgrote meerderheid wordt dit aangegeven als het minst functionerende aspect). Dat voelt ongemakkelijk: hoe kan het dat wat tot de kern van kerk zijn en christen zijn hoort, zo weinig uit de verf komt in de miniwijken? Is dat schraalheid, geestelijke armoede?

Ongemakkelijk Laten we het met elkaar als iets ongemakkelijks zien: wat maakt het dat we het zo moeilijk (of: niet nodig) vinden om samen een geloofsgesprek voeren, samen te spreken over Jezus, samen bijbel te lezen en te bidden? Hoe heilig is de miniwijk nog als dit eigenlijk geen plek krijgt? Deze vragen vormen een echo van wat Petrus schrijft (1 Petrus 2:2-3): “Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd?”

1 Petrus 2:5 We laten ons aanspreken, om voor ons kerk zijn en miniwijk zijn nieuwe inspiratie en nieuwe richting te ontvangen, door 1 Petrus 2:5: “Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.”.

Geestelijke tempel De tempel is de plaats waar God aanwezig is. In het Oude testament een ongelooflijk belangrijk plek, met het heilige der heiligen in het midden. Tempel is niet alleen (en zeker ook niet meer allereerst) een gebouw, maar een heilige ruimte. Tempel is overal waar de hemel de aarde raakt, waar God dichtbij komt. Heel de Bijbel door is dat de rode draad: God die woont bij mensen, mensen die In Gods aanwezigheid leven (er zijn de komende maanden enkele lezingen over ‘Tempeltheologie’ in de Plantagekerk). Petrus noemt de kerk, de ‘gemeenschap der heiligen’, christenen die bij elkaar komen: een gééstelijke tempel: een heilige ruimte waar de heilige Geest werkt. Vinden we nog heilige plekken? Zijn we in staat om een heilige ruimte te creëren waar Woord en Geest van Jezus ons inspireren en vernieuwen (en niet onze eigen verhalen en ideeën)?

Heilige priesterschap We vormen een priesterschap, uitgekozen en afgezonderd om samen priesters te zijn. Dit gaat over onze identiteit. We genieten ervan dat we als identiteit krijgen aangereikt: ‘Geliefd kind van God’! Maar dit wordt ons ook toegeroepen: ‘Heilige priester’. Een priester (in de tempel) doet drie dingen: bidden, offeren, zegenen. Bidden: God aanroepen, tijd met God doorbrengen in je binnenkamer, voorbede doen. Offeren: iets van jezelf weggeven, jezelf overgeven aan God en mensen. Zegenen: zegenend aanwezig zijn, een bron van zegen zijn, de andere zegenen met Gods goedheid.

Worden als kinderen We komen alleen verder als we worden als kinderen die verlangen naar Gods Woord. Dat betekent dat Gods Woorden ruimte krijgen in je hart en je gedachten en binnen kunnen komen in je leven. Want dan kun je groeien en ‘je redding bereiken’. Dat gaat niet door even te lezen, of even te luisteren naar een preek of een podcast. Dat gebeurt als je de Geest vraagt om jou duidelijk te maken wat deze concrete woorden van God nu voor jou betekenen (bv. als het gaat om je meedoen in een miniwijk). Welke woorden? Je krijgt ze aangereikt vandaag: 1 Petrus 2:5 en ook Romeinen 12:1: “Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd.”

De Bijbel open

1 Petrus 2:1-10
Romeinen 12:1-2

Voor een geloofsgesprek

STELLING 1: In onze miniwijk zou meer ruimte moeten komen voor het geloofsgesprek!

STELLING 2: Een miniwijk is bijbels gezien een ‘geestelijke tempel’!

1. Wat zie jij voor je als je denkt aan een tempel? Ben je wel eens in een tempel geweest?

2. Wat maakt het dat jij het fijn vindt of juist moeilijk (of niet nodig) om samen in de miniwijk elkaar te steunen in het geloof?j

3. Wat is geloven eigenlijk voor jou?

4. Zou je willen worden als een kind dat erg verlangt naar Gods Woord?

5. ‘Láát je gebruiken als levende steen voor de bouw van een geestelijke tempel!’Wat doet dat appèl met jou?

6. Vind je het mooi dat jij in Gods ogen een priester bent?

7. Welke plek hebben bidden, offeren en zegenen in jouw leven?

8. Welk verlangen roepen de woorden van Romeinen 12:1 bij jou op?

Dit blok hoort dynamisch vervangen te worden door de functie Content Aware.

Als je deze tekst ziet, moet de huidige pagina nog worden toegevoegd onder Content Aware in het dashboard