PreekKracht 28 augustus 2022

Vanuit het zoek-woord ‘heilig’ proberen we te herontdekken wat kerk zijn en christen zijn is. Wat is ‘heilig’? Apart gezet, onaantastbaar, volmaakt, heel bijzonder, heel waardevol, de hemel die de aarde raakt, iets-van-God, zuiver, wat het alledaagse overstijgt, onberisp lijk. Heilig heeft ook te maken met: eerbied, respect, ontzag; en ook met: ongrijpbaar, onhaalbaar, onaanraakbaar, fascinerend en huiveringwekkend.

Kerk Het kerkelijk leven begint weer. Een nieuwe seizoen: zoekend hoe het na corona verder gaat én met gemeenteleden die nieuw taken op zich nemen. Maar welke rol speelt de kerk in onze levens? Is het één van de ballen die we in de lucht (moeten) houden, een event op zondagmorgen, een speler op het maatschappelijke veld, een organisatie met verplichtingen, een familie? Misschien moeten we even alles wat we ervaren rond en vinden over de kerk loslaten en luisteren naar Paulus.

Kerk in Efeze Paulus geeft hoog op over de kerk in zijn brief aan de gemeente van Efeze. Hij zou je niet goed begrijpen als je hem vroeg: ‘Paulus, hoe heilig is de kerk nog voor jou? Hij ziet in de kerk de kracht van God in deze wereld aan het werk. Iets volkomen nieuws, door God geschapen, in Christus, door de Geest. De kerk is zó iets bijzonders, waardevols. Zó de hemel die de aarde raakt!

Vroeger en nu (2:11-13) Voor de Efeziërs was er echt sprake van een ‘vroeger’ en een ‘nu’ (misschien is dat voor ons niet altijd zo herkenbaar). Vroeger: los van Christus, los van Gods verbond en beloften, zonder hoop en zonder God, ver weg. Nu (via de kerk): dichtbij Jezus, door zijn bloed, in Christus verbonden met allerlei verschillende mensen (Joden en heidenen). Hoe bijzonder is dat: een wereld van verschil! Van dood naar levend! Van ziek naar gezond! Van alleen naar samen! ‘Bedénk dat!’ zegt Paulus. Sta er bij stil. Laat het tot je doordringen!

Vrede en verzoening (2:14-18) De kerk is de plek van de vrede van Jezus. Muren zijn afgebroken, vijandschap is voorbij. Dat gaat voor de Efeziërs specifiek over de muur tussen Joden en heidenen. Jezus brengt verzoening door het kruis. Waar eerst een muur stond die scheiding maakte, staat nu het kruis dat verbindt. Vrede is er nu. En: toegang tot de Vader, dankzij Jezus, door de heilige Geest. Heb – juist als kerkgemeenschap – in een samenleving vol tegenstellingen, crises en polarisatie oog voor de vrede van Jezus die verbindt. En: kén die vrede in je hart en deel die samen met Gods andere kinderen. Volg Jezus als Vredestichter.

Heilige huisgenoten van God (2:19) Wat práchtig: de (universele) kerk! Dat is wat Paulus duidelijk wil maken. We waren: vreemdelingen en gasten (denk vandaag aan vluchtelingen en asielzoekers, zo zonder rechten vaak). Nú zijn we: burgers (in volle rechten), heiligen, huisgenoten van God. We wonen samen als gezin, met God als Vader, Jezus als Broer en de Geest als de sfeer van liefde die het huis vult.

Heilige tempel (2:20-21) En dus: een tempel, een heilige plaats, een plek waar de hemel de aarde raakt. Zo waardevol en kostbaar. Om diep respect voor te hebben. Met de apostelen en hun onderwijs als fundament, met Christus als hoeksteen. Ja: Jezus als het centrum waar alles en iedereen zich naar richt. Eén geheel, dat groeit (want af is het nog niet – er is ook nog veel on-heiligs). De kerk: een plaats, een geloofsgemeenschap waar God woont door zijn heilige Geest. Kerk dat is echt een fenomeen!

Opgebouwd worden (2:22) Dit kun je alleen maar zeggen en zien als je ontdekt dat kerk bij God vandaan komt en door Hem wordt gebouwd. En tegelijk worden we als kerk-mensen ingezet om mee te doen in de opbouw. ‘Samen opgebouwd worden tot een plaats waar God woont door zijn Geest’. Hoe heilig is dat! Laat dit allemaal eens opnieuw op je inwerken. En maak dan ook je keuzes als het gaat om je betrokkenheid bij kerk zijn, je inzet, je verlangen naar verbondenheid, je meedoen in een miniwijk, het bezoeken van kerkdiensten. Om van daaruit de vrede en de verzoening van Jezus uit te delen in de samenleving.

De Bijbel open

Efeziërs 2:11-22

Voor een geloofsgesprek

1. Wat versta jij onder ‘heilig’? Wat (of wie) is heilig voor jou?

2. Lees Efeziërs 2:11-22. Wat valt je op of raakt je in dit bijbelgedeelte? Wat vind je lastig?

3. Paulus geeft hoog op over de kerk als werk van God? Herken je dat? Of vind je dat eerder vervreemdend?

4. Kun je iets navoelen van het grote verschil dat er voor de Efeziërs is tussen ‘vroeger’ en ‘nu’? Kun je daar in je eigen leven ook iets van aanwijzen?

5. ‘Kerkleden zijn geen namen in een kaartenbak, maar huisgenoten in het ene gezin van God de vader.’ Praat samen door over deze stelling.

6. De kerk als geloofsgemeenschap (niet zozeer als gebouw) is een heilige tempel. Wat betekent dat voor jou?

7. Zou je willen dat de kerk (weer) een belangrijker plek in je leven zou hebben? Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?

8. Hoe kun jij in de Plantagekerk bijdragen aan het ‘samen opgebouwd worden tot een plek waar God woont door zijn Geest’?

Dit blok hoort dynamisch vervangen te worden door de functie Content Aware.

Als je deze tekst ziet, moet de huidige pagina nog worden toegevoegd onder Content Aware in het dashboard