Skip to main content

Profielen ambtsdragers en assistenten

Op deze pagina vind je de omschrijving van de profielen van de 5 functies waarvoor we in de Plantagekerk nieuwe mensen (m/v)zoeken.

 1. OUDERLING BESTUUR & BELEID (inclusief TECHNISCH VOORZITTER)
 2. PASTORALE OUDERLING
 3. PASTORAAL ASSISTENT
 4. DIAKEN
 5. DIACONAAL ASSISTENT

OUDERLING BESTUUR & BELEID

Wat mag je gaan doen?

Als ouderling bestuur en beleid maak je deel uit van Kerkenraad Bestuur en Beleid (KBB) en werk je voor de hele gemeente.

Je geeft als kerkenraadsteam vorm en inhoud aan de visie en het beleid binnen de Plantagekerk. Je bent met het team inhoudelijk betrokken bij en geeft leiding aan het proces van beleid- en visieontwikkeling waarbij je ook de gemeente inschakelt en meeneemt. Je wordt gekoppeld aan één van de vijf Clusters en bent inhoudelijk aanspreekpunt en klankbord voor iedereen die binnen dat Cluster werkzaam is.

Je bereidt binnen het kerkenraadsteam besluitvorming voor en doet dat zoveel mogelijk (waar nodig en zinvol) in directe afstemming met de pastorale kerkenraad en/of de diaconie en/of de Beheersraad. Je bereidt gemeenteavonden voor.

Wie ben jij?

Je bent een betrokken broer of zus die zich graag inzet voor de gemeente. Je hebt er plezier in om beleidsmatig en bestuurlijk werk te verrichten en hebt hier ook talent voor. Je kunt geestelijk leiding geven aan interne en externe kerkelijke ontwikkelingen en hierin de koers vast- dan wel bijstellen. Je kunt goed luisteren, bent sensitief en durft stelling te nemen tijdens de besluitvorming in de raad en in de gemeente. Je verbindt en inspireert.

Je geeft graag beleidsmatig en bestuurlijk handen en voeten aan het gemeentemotto samen volledig toegroeien naar Christus die alles is in allen. Als kader maken we gebruik van het Verlangendocument.

Waar maak je onderdeel vanuit?

Je maakt onderdeel uit van een hecht team dat samen de Kerkenraad Bestuur en Beleid vormt. Dit zijn een zestal ouderlingen die samen de raad vormen. We komen één keer per maand bij elkaar voor een vergadering en vergaderen een enkele keer online tussen de fysieke vergaderingen door.

Tijdsinvestering.

Ga er vanuit dat je gemiddeld 1 avond per week bezig bent met je kerkenraadswerk. Deze activiteiten bestaan uit:

 • Eén keer per maand (op maandagavond) een kerkenraadsvergadering (waarvan eens per twee maanden een uur samen met de pastorale kerkenraad).
 • Coördinatie van een jou toegewezen Cluster (Eredienst, Kinderwerk, Jeugdwerk, Mission, Toerusting & Verbinding)
 • Onderhouden van informele en formele lijnen en contacten om je taak goed uit te kunnen voeren.

Belangstelling of eens doorpraten?

Stap gerust af op één van de ouderlingen en stel je vragen. Of vraag een gesprek aan via kerkenraad@plantagekerk.nl. We maken graag tijd voor je!

TECHNISCH VOORZITTER KERKENRAAD (KBB)

De rol van de voorzitter van de Kerkenraad Bestuur en Beleid (KBB) laat zich het best omschrijven als een meer faciliterende rol. De voorzitter is erop gericht om het reilen en zeilen van de KBB achter de schermen te faciliteren en ervoor te zorgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen en vaste processen op tijd en ordentelijk verlopen. 

Ook zorgt de technisch voorzitter voor de voorbereiding van vergaderingen en voor het verlopen van deze vergaderingen conform gemaakte afspraken, dit in samenwerking met de secretaris/scriba.

De voorzitter treedt gedeeltelijk op als het aanspreekpunt van de KBB, en zal gedeeltelijk het aanspreekpunt van de KBB richting gemeente en/of andere overlegorganen zijn. Beide in overleg met de KBB wanneer daar sprake van is. Daarnaast is er nog een voorzitter van de pastorale kerkenraad. 

De voorzitter neemt deel aan het voorzittersoverleg met de voorzitters van de Beheersraad, diaconie en de pastorale kerkenraad. Deze overleggen vinden eens per maand plaats (van 19.00-19.30 uur) voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering (die 19.30 uur begint).

Belangstelling of eens doorpraten?

Stap gerust af op Paul Bredewout, de huidige technisch voorzitter, of vraag een gesprek aan via paulbredewout@plantagekerk.nl.


PASTORALE OUDERLING

Wat mag je gaan doen?

Als wijkouderling ga je aan het werk in en voor één van de 9 wijken binnen de Plantagekerk gemeente. Je stuurt het wijkteam dat in de wijk actief is aan en stimuleert en inspireert het wijkteam en de wijk in de pastorale zorg en de onderlinge pastorale zorg. Je bent pastoraal betrokken bij de bijzondere situaties in je wijk en brengt ook nog een aantal gewone bezoeken binnen de wijk.

Wie ben jij?

Je bent een betrokken broer of zus die zich graag inzet voor de gemeente. Je kunt sturing geven aan een team en bent hierin enthousiasmerend en inspirerend. Je kan goed luisteren, je bent invoelend en je kan mensen verbinden.

Je voelt je vrij om geloofsgesprekken te voeren.

Je geeft graag organisatorisch én uitvoerend handen en voeten aan het gemeentemotto samen volledig toegroeien naar Christus die alles is in allen.

Waar maak je onderdeel vanuit?

Je maakt onderdeel uit van de Pastorale Kerkenraad (of: Kerkenraad WijkTeam, KWT). Dit zijn de ouderlingen van de 9 wijken en de jongerenouderling.

Je stuurt het wijkteam aan waar naast jijzelf ook een wijkdiaken, een aantal pastoraal assistenten en een diaconaal assistent deel van uitmaken. Vaak is er ook apart een wijkcoördinator actief, of heeft een van de wijkteamleden deze functie erbij. Drie keer per jaar is er een wijkteam-bijeenkomst voor afstemming, informatie-uitwisseling en inspiratie.

Tijdsinvestering

 • 10 vergaderingen per jaar (6 eigen vergaderingen waarvan 3 het eerste deel samen met de KBB, en 4 wijkteamvergaderingen)
 • Ongeveer 15-20 pastorale bezoeken per jaar op de jou toegewezen adressen in je wijk.

Daarnaast onderhoud je informele lijntjes en contacten om je taak goed te kunnen doen.

Belangstelling of eens doorpraten?

Stap gerust af op één van de ouderlingen en stel je vragen. Of vraag een gesprek aan via mark-post@hotmail.com We maken graag tijd voor je!


PASTORAAL ASSISTENT

Wat mag je gaan doen?

Als pastoraal assistent ga je aan het werk in en voor één van de 9 wijken binnen de Plantagekerk, of in het Jongerenpastoraat. Je maakt onderdeel uit van het wijkteam van je wijk en bezoekt jaarlijks 15-20 adressen waar je geloofsgesprekken voert met gemeenteleden; hierover rapporteer in de wijkteamvergaderingen. Nieuwe leden in je wijk bezoek je zo snel mogelijk na binnenkomst en je draagt zo bij aan een warm welkom voor nieuwe leden. Bijzondere situaties (geboorte, overlijden, etc.) in de wijk pak je adequaat op. Waar nodig stem je af met de wijkouderling of de predikant.

Wie ben jij?

Je bent een betrokken broer of zus die zich graag inzet voor de gemeente. Je kan goed luisteren, je bent invoelend en je kan mensen verbinden.

Je voelt je vrij om geloofsgesprekken te voeren.

Je geeft graag pastoraal handen en voeten aan het gemeentemotto samen volledig toegroeien naar Christus die alles is in allen. 

Waar maak je onderdeel vanuit?

Je maakt onderdeel uit van het wijkteam van de wijk waarin je pastoraal actief bent.

In dit wijkteam zit een wijkouderling, een wijkdiaken, een paar pastoraal assistenten en een diaconaal assistent. Vaak is er ook een wijkcoördinator actief.

Ondersteuning in je taak bij speciale situaties in je wijk krijg je vanuit de pastorale kerkenraad en/of de predikant, dit team bestaat uit de dominee, pastoraal werker en enkele gemeenteleden met specialistische kennis welke ingezet kunnen worden in het pastoraat. Het pastorale team verzorgt ook de periodieke toerusting.

Tijdsinvestering

 • 15-20 bezoekadressen per jaar en 4 wijkteamvergaderingen per jaar.
 • Daarnaast onderhoud je informele lijntjes en contacten om je taak goed te kunnen doen.

Belangstelling of eens doorpraten?

Stap gerust af op één van de ouderlingen en stel je vragen. Of vraag een gesprek aan via mark-post@hotmail.com. We maken graag tijd voor je!


DIAKEN

Wat mag je gaan doen?

Gemotiveerd door Christus, streven we ernaar gemeenteleden te inspireren en te ondersteunen bij het verminderen van noden voor mens, dier en aarde. We doen dit door naast hen te staan en praktische hulp te bieden.

Als diaken ga je aan het werk in en voor één van de 9 wijken binnen de Plantagekerk. Je maakt onderdeel uit van het wijkteam en bezoekt jaarlijks de adressen waar je nodig bent. Je signaleert óf wordt geïnformeerd over moeiten (sociaal of materieel) en schakelt hierin snel en doortastend. Je stemt af met de collega’s diakenen waar nodig. Je draait mee in het rooster voor collecteren en het mede organiseren van het Heilig Avondmaal. Je werkt mee binnen één van de vier pijlers die we binnen de diaconie onderscheiden (gemeenschap, partners, financiën, of continuïteit).

Wie ben jij?

Je bent een betrokken broer of zus die zich graag inzet voor de gemeente. Je bent graag betrokken bij mensen in nood en hebt een hulpvaardige houding waarin je jouw en de diaconale grenzen kunt bewaken. 

Je kunt goed luisteren, bent empathisch en je kunt mensen verbinden. Je voelt je vrij en capabel om diaconale gesprekken te voeren. 

Je geeft graag diaconaal handen en voeten aan het gemeentemotto: samen volledig toegroeien naar Christus die alles is in allen.  

Waar maak je onderdeel vanuit?

Je vormt samen met 9 andere broers en zussen de diaconie en ben daarnaast onderdeel van het wijkteam. In dit wijkteam zit ook een wijkouderling, pastoraal assistenten en een wijkcoördinator.  

Ondersteuning in je taak bij speciale situaties in je wijk krijg je vanuit de diaconie waarbij ook aanvullende ondersteuning gezocht kan worden. 

Tijdsinvestering

 • Ongeveer 1 avond per week.
 • Elke eerste maandag van de maand hebben we een diaconievergadering.

Belangstelling of eens doorpraten?
Stap gerust af op één van de diakenen en stel je vragen. Of vraag een gesprek aan via gijszijderveld@hotmail.com. We maken graag tijd voor je!


DIACONAAL ASSISTENT

[In 2024 zijn geen nieuwe diaconaal assistenten nodig.]

Wat mag je gaan doen?

Als diaconaal assistent werk je samen met de diakenen aan het verstevigen van de onderlinge band in de gemeente, met name door het omzien naar ouderen en langdurig zieken. Periodiek worden er ontmoetingsochtenden en uitjes verzorgd. Bijvoorbeeld de jaarlijkse boottocht, of een gezamenlijk paasfeest met de Opstandingskerk. Als diaconaal assistent help je met het coördineren.

Wie ben jij?

Je bent een betrokken broer of zus die zich graag inzet voor de gemeente. Je kunt goed luisteren, je bent invoelend en je bent hulpvaardig en faciliterend ingesteld.

Je voelt je vrij om diaconale gesprekken te voeren.

Je geeft graag diaconaal handen en voeten aan het gemeentemotto samen volledig toegroeien naar Christus die alles is in allen. 

Waar maak je onderdeel vanuit?

Je kunt uitgenodigd worden bij een van de wijkteams. Aansturing en ondersteuning in je taak krijg je vanuit de diaconie.

Tijdsinvestering

 • Is afhankelijk van de diaconale activiteiten die er georganiseerd worden. Dit valt vooraf moeilijk aan te geven. Je kunt hierin zelf aangeven hoeveel tijd je beschikbaar hebt.

Belangstelling of eens doorpraten?

Stap gerust af op één van de diakenen en stel je vragen. Of vraag een gesprek aan via gijszijderveld@hotmail.com. We maken graag tijd voor je!

.