Skip to main content

Profielen ambtsdragers en assistenten

Profielen ambtsdragers en assistenten

Op deze pagina vind je de omschrijving van de profielen van de vijf functies waarvoor we in de Plantagekerk nieuwe mensen zoeken.

  1. OUDERLING BESTUUR & BELEID m/v
  2. OUDERLING WIJKTEAM m/v
  3. PASTORAAL ASSISTENT m/v
  4. DIAKEN m/v
  5. DIACONAAL ASSISTENT m/v

OUDERLING BESTUUR & BELEID m/v

Wat mag je gaan doen?

Als ouderling bestuur en beleid werk je vanuit de kerkenraad voor de hele gemeente.

Je geeft als team vorm en inhoud aan de visie en het beleid binnen de Plantagekerk. Je bent met het team inhoudelijk betrokken bij en geeft leiding aan het proces van beleid- en visieontwikkeling waarbij je ook de gemeente inschakelt en meeneemt. Je wordt gekoppeld aan één of twee clusters en bent inhoudelijk aanspreekpunt en klankbord voor het clusterteam. Je bent aanspreekpunt voor een tweetal wijkouderlingen en hebt regelmatig contact over voortgang en bijzonderheden/aandachtspunten in de wijken. Je bereidt besluitvorming voor in verband met de 3 gezamenlijke vergaderingen met de ouderlingen wijkteams. Je bereidt gemeenteavonden voor.

Wie ben jij?

Je bent een betrokken broer of zus die zich graag inzet voor de gemeente. Je hebt er plezier in om beleidsmatig en bestuurlijk werk te verrichten en hebt hier ook talent voor. Je kunt geestelijk leiding geven aan interne en externe kerkelijke ontwikkelingen en hierin de koers vast- dan wel bijstellen. Je kunt goed luisteren, bent sensitief en durft stelling te nemen tijdens de besluitvorming in de raad en in de gemeente. Je verbindt en inspireert.

Je geeft graag beleidsmatig en bestuurlijk handen en voeten aan het gemeentemotto samen volledig toegroeien naar Christus die alles is in allen. Als kader maken we gebruik van het Verlangendocument. (https://plantagenet.nl/gemeentenieuws/kerkenraad/nieuwe-versie-verlangendocument)

 

Waar maak je onderdeel vanuit?

Je maakt onderdeel uit van een hecht team dat samen de kerkenraad vormt. Dit zijn een zestal ouderlingen die samen de raad vormen. We komen ongeveer één keer per maand fysiek of digitaal bij elkaar voor een vergadering.

Tijdsinvestering.

Ga er vanuit dat je gemiddeld 1 avond per week bezig bent met je kerkenraadswerk. Deze activiteiten bestaan uit:
– 1 keer per maand een kerkenraadsvergadering,
– regelmatige contactmomenten met de wijkouderlingen waar je aan bent gekoppeld,
– overleg inzake clusters/thema’s die aan jou gekoppeld zijn,
– agendacommissie: bij toerbeurt ondersteun je de agendacommissie die kerkenraadsvergaderingen voorbereidt,
– gezamenlijke vergaderingen met de ouderlingen wijkteams,
– onderhouden van informele en formele lijnen en contacten om je taak goed uit te kunnen voeren.

 

Belangstelling of eens doorpraten?
Stap gerust af op één van de ouderlingen en stel je vragen. Of vraag een gesprek aan via kerkenraad@plantagekerkzwolle.nl. We maken graag tijd voor je!

 


OUDERLING WIJKTEAM m/v

Wat mag je gaan doen?

Als wijkouderling ga je aan het werk in en voor één van de 9 wijken binnen de Plantagekerk gemeente. Je stuurt het wijkteam dat in de wijk actief is aan en stimuleert en inspireert het wijkteam en de wijk in de pastorale zorg en de onderlinge pastorale zorg. Je bent pastoraal betrokken bij de bijzondere situaties in je wijk en brengt ook nog een aantal gewone bezoeken binnen de wijk.

Wie ben jij?

Je bent een betrokken broer of zus die zich graag inzet voor de gemeente. Je kunt sturing geven aan een team en bent hierin enthousiasmerend en inspirerend. Je kan goed luisteren, je bent invoelend en je kan mensen verbinden.

Je voelt je vrij om geloofsgesprekken te voeren.

Je geeft graag organisatorisch én uitvoerend handen en voeten aan het gemeentemotto samen volledig toegroeien naar Christus die alles is in allen.

Waar maak je onderdeel vanuit?

Je maakt onderdeel uit van de wijkenraad. Dit zijn de ouderlingen van de 9 wijken en de studentenouderling. 3 keer per jaar is er een bijeenkomst voor afstemming, informatie-uitwisseling en inspiratie. Je hebt een direct lijntje met één van de ouderlingen uit de kerkenraad.

Je stuurt het wijkteam aan waar naast jezelf ook een wijkdiaken, een aantal pastoraal assistenten en een diaconaal assistent deel van uitmaken. Vaak is er ook apart een wijkcoördinator actief, of heeft een van de wijkteamleden deze functie erbij.

Ondersteuning in je taak bij speciale situaties in je wijk krijg je vanuit het pastorale team, dit team bestaat uit de dominee, pastoraal werker en enkele gemeenteleden met specialistische kennis welke ingezet kunnen worden in het pastoraat. Het pastorale team verzorgt ook de periodieke toerusting.

Tijdsinvestering

10 vergaderingen per jaar (3 wijkenraadvergaderingen, 4 wijkteamvergaderingen en 3 vergaderingen met de kerkenraad)

+/- 15-20 pastorale bezoeken per jaar

Daarnaast onderhoud je informele lijntjes en contacten om je taak goed te kunnen doen.

Belangstelling of eens doorpraten?
Stap gerust af op één van de ouderlingen en stel je vragen. Of vraag een gesprek aan via mark-post@hotmail.com We maken graag tijd voor je!


PASTORAAL ASSISTENT m/v

Wat mag je gaan doen?

Als pastoraal assistent ga je aan het werk in en voor één van de 9 wijken binnen de Plantagekerk Je maakt onderdeel uit van het wijkteam en bezoekt jaarlijks 15-20 adressen waarin je geloofsgesprekken voert en hierover rapporteert in de wijkteamvergaderingen. Nieuwe leden in je wijk bezoek je zo snel mogelijk en je draagt zo bij aan een warm welkom voor nieuwe leden. Bijzondere situaties (geboorte, overlijden, etc.) in de wijk pak je adequaat op. Waar nodig stem je af met de wijkouderling of het pastorale team.

Wie ben jij?

Je bent een betrokken broer of zus die zich graag inzet voor de gemeente. Je kan goed luisteren, je bent invoelend en je kan mensen verbinden.

Je voelt je vrij om geloofsgesprekken te voeren.

Je geeft graag pastoraal handen en voeten aan het gemeentemotto samen volledig toegroeien naar Christus die alles is in allen. 

Waar maak je onderdeel vanuit?

Je maakt onderdeel uit van het wijkteam van de wijk waarin je pastoraal actief bent.

In dit wijkteam zit een wijkouderling, een wijkdiaken, een paar pastoraal assistenten en een diaconaal assistent. Vaak is er ook een wijkcoördinator actief.

Ondersteuning in je taak bij speciale situaties in je wijk krijg je vanuit het pastorale team, dit team bestaat uit de dominee, pastoraal werker en enkele gemeenteleden met specialistische kennis welke ingezet kunnen worden in het pastoraat. Het pastorale team verzorgt ook de periodieke toerusting.

Tijdsinvestering

15-20 bezoekadressen per jaar en 4 wijkteamvergaderingen per jaar.

Daarnaast onderhoud je informele lijntjes en contacten om je taak goed te kunnen doen.

Belangstelling of eens doorpraten?
Stap gerust af op één van de ouderlingen en stel je vragen. Of vraag een gesprek aan via mark-post@hotmail.com.  We maken graag tijd voor je!


DIAKEN m/v

Wat mag je gaan doen?

Als diaken ga je aan het werk in en voor één van de 9 wijken binnen de Plantagekerk. Je maakt onderdeel uit van het wijkteam en bezoekt jaarlijks de adressen waar je nodig bent en rapporteert hierover (voor zover wenselijk en noodzakelijk) in de wijkteamvergaderingen.

Je signaleert óf wordt geïnformeerd over moeiten (in sociaal of materieel opzicht) en schakelt hierin snel en doortastend. Je stemt af met de collega’s diakenen waar nodig en conformeert je aan de opgestelde beleidslijnen. Je draait mee in het rooster voor collecteren (reguliere diensten en huwelijksdiensten) en het mede organiseren van het Heilig Avondmaal. Je bent aanspreekpunt voor één van deelgebieden waarin wij actief zijn, bijvoorbeeld contact met interkerkelijke of buitenkerkelijke initiatieven waaraan de diaconie zich verbonden heeft. Je stemt periodiek de voortgang en koers af in de diaconievergaderingen.

Binnen de diaconie werken we met vier pijlers:

Pijler 1: Gemeenschap PK (wijkondersteuning)
Doelstelling: Wijkondersteuning van diakenen door middel van meedenken in de wijk of met een casus.

Pijler 2: Partners

Doelstelling: Zicht krijgen op lokale armoede en wereldwijde hulpverlening en ondersteunen met bestaande of nieuwe partners.

Pijler 3: Financiën

Doelstelling: Vereenvoudigen van financiële stromen en het (her)definiëren van werkwijze en verantwoordelijkheden.

Pijler 4: Continuïteit
Doelstelling: Informatieoverdracht, dossiervorming en continuïteit verder versterken door middel van uitwerking van handboek en uitrol van Google Suite.

Wie ben jij?

Je bent een betrokken broer of zus die zich graag inzet voor de gemeente. Je bent graag betrokken op mensen in nood en hebt een hulpvaardige houding waarin je je eigen dan wel de beleidsgrenzen kunt bewaken en aangeven.

Je kunt goed luisteren, je bent invoelend en je kunt mensen verbinden.

Je voelt je vrij en capabel om diaconale gesprekken te voeren.

Je geeft graag diaconaal handen en voeten aan het gemeentemotto: samen volledig toegroeien naar Christus die alles is in allen. 

Waar maak je onderdeel vanuit?

Je maakt onderdeel uit van de diaconie en het wijkteam van de wijk waarin je diaconaal actief bent. In dit wijkteam zit een wijkouderling, een wijkdiaken, een paar pastoraal assistenten en een diaconaal assistent. Vaak is er ook een wijkcoördinator actief.

Ondersteuning in je taak bij speciale situaties in je wijk krijg je vanuit de diaconie waarbij ook aanvullende ondersteuning gezocht kan worden.

Tijdsinvestering

Ongeveer 1 of 2 avonden per week.

Elke eerste maandag van de maand hebben we een diaconievergadering.

Belangstelling of eens doorpraten?
Stap gerust af op één van de diakenen en stel je vragen. Of vraag een gesprek aan via gijszijderveld@hotmail.com. We maken graag tijd voor je!


DIACONAAL ASSISTENT m/v

Wat mag je gaan doen?

Als diaconaal assistent werk je samen met de diakenen aan het verstevigen van de onderlinge band in de gemeente en het omzien naar ouderen en langdurig zieken. Periodiek worden er koffieochtenden en uitjes verzorgd. Bijvoorbeeld de jaarlijkse boottocht, of een gezamenlijk paasfeest met de Opstandingskerk. Als DA help je met het coördineren.

Wie ben jij?

Je bent een betrokken broer of zus die zich graag inzet voor de gemeente. Je kunt goed luisteren, je bent invoelend en je bent hulpvaardig en faciliterend ingesteld.

Je voelt je vrij om diaconale gesprekken te voeren.

Je geeft graag diaconaal handen en voeten aan het gemeentemotto samen volledig toegroeien naar Christus die alles is in allen. 

Waar maak je onderdeel vanuit?

Je kunt uitgenodigd worden bij een van de wijkteams. Aansturing en ondersteuning in je taak krijg je vanuit de diaconie.

Tijdsinvestering

Is afhankelijk van de diaconale activiteiten die er georganiseerd worden. Dit valt vooraf moeilijk aan te geven. Je kunt hierin zelf aangeven hoeveel tijd je beschikbaar hebt.

Belangstelling of eens doorpraten?
Stap gerust af op één van de diakenen en stel je vragen. Of vraag een gesprek aan via gijszijderveld@hotmail.com. We maken graag tijd voor je!

.