Doop

Plantagekerk Zwolle Centrum_Dopen_Jos Douma_Patrick Ooms Photography_Doopdienst_header

De doop is de manier waarop je gaat horen bij Jezus Christus en bij zijn gemeente. In onze gemeente worden vooral veel kinderen gedoopt. Want we zijn een jonge gemeente met veel jonge gezinnen. Zo nu en dan vindt er ook volwassendoop plaats als iemand Jezus heeft leren kennen en graag bij hem en zijn gemeente wil gaan horen.

Doopzondagen

Elke maand is er een doopzondag. Deze valt steeds op de eerst zondag van de maand. In het seizoen 2019-2020 zijn dit de doopzondagen:

 • zondag 1 september 2019
 • zondag 6 oktober 2019
 • zondag 3 november 2019
 • zondag 1 december 2019
 • zondag 5 januari 2020
 • zondag 2 februari 2020
 • zondag 1 maart 2020
 • zondag 5 april 2020
 • zondag 3 mei 2020
 • zondag 7 juni 2020

Doopvoorbereidingsavonden

 • Vier keer per jaar is er een doopvoorbereidingsavond. Het is mooi als je daarbij aanwezig kunt zijn om samen met andere (aanstaande) ouders door te praten over de betekenis van de doop. De doopvoorbereidingsavonden worden geleid door onze predikant Jos Douma.
 • In de eerste helft van 2020 staan de volgende data ingepland: dinsdag 11 februari en maandag 18 mei.
 • De avonden duren van 20.00  uur tot 21.30 uur. Graag opgeven door een mailtje te sturen naar: josdouma@plantagekerkzwolle.nl.

Informatie voor ouders die hun kind willen laten dopen

 • Geef tijdig de geboorte van je baby door aan het kerkelijk bureau. Dat kan via een formulier (intrakerk).
 • Jos Douma brengt als predikant een bezoek bij alle ouders die een baby hebben gekregen. Dit bezoek staat in het teken van dankbaarheid voor de geboorte, nadere kennismaking en het eventueel doorspreken van aandachtspunten voor de doopdienst.
 • Met het oog op de doopdienst mag elk doopouderpaar een lied uitkiezen dat een plek krijgt in de doopdienst. Geef het lied van je voorkeur uiterlijk de maandag voorafgaand aan de doopdienst door aan Jos Douma: josdouma@plantagekerkzwolle.nl.
 • Tijdens de doopdienst worden foto’s getoond van de te dopen baby’s en het gezin waar ze bij horen. Stuur daarom uiterlijk de vrijdag voor de doopdienst een foto van jullie baby én een foto van jullie gezin naar: beamer@plantagekerkzwolle.nl.
 • Op de zondag van de doopdienst worden de doopouders met hun baby (en eventuele andere kinderen) om 9.50 uur in de consistorie verwacht. Daar is een gezamenlijk moment van gebed waarna de doopouders door de koster naar binnen worden gebracht om plaats te nemen op de voorste rijen van het stoelenvak. Voor gasten die van ver komen is de Plantagekerk vanaf 9.30 uur open; beneden in de kelder staat er koffie voor hen klaar.
 • Na de dienst staan de doopouders op het podium van de kerkzaal om daar te worden gefeliciteerd door de aanwezigen die dat willen. Ook kan na de dienst kostenloos gebruik worden gemaakt van de verschillende zalen in de kelder om als families bij elkaar te zijn. Dit kan worden afgestemd met de koster: koster@plantagekerkzwolle.nl. Voor eten en drinken (behalve voor koffie en thee) moet zelf gezorgd worden.

Dooponderwijs

In de Plantagekerk maken we gebruik van een aangepast en verkort doopformulier waarin per doopdienst ook accentverschillen kunnen worden aangebracht. De basistekst vind je hieronder:

Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt!

Over dopen

Aan dat verlangen geven we als gemeente graag gehoor. Want Jezus zelf heeft zijn apostelen de opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had (Matteüs 28:18-20).
Een van die apostelen, Paulus, spreekt ook over de doop. Hij legt het zo uit: het water van de doop maakt je één met Jezus. Door de doop ben je dus met hem gestorven en begraven, maar ook sta je met hem op, met Christus, die door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt. Zo kun je een nieuw leven leiden (Romeinen 6:3-4).

De betekenis van de doop

Wat is de betekenis van deze doop? De doop is een teken en een garantie van de relatie die God de Vader, de Zoon en de heilige Geest met je begint!
Als je wordt gedoopt in de naam van de Vader wordt duidelijk dat God de Vader voor eeuwig zijn verbond van genade met je sluit. Hij neemt je aan als zijn kind en erfgenaam en hij zorgt liefdevol voor je omdat hij het goede voor je wil.
Als je wordt gedoopt in de naam van de Zoon wordt duidelijk dat de Heer Jezus al je zonden afwast omdat hij voor je geleden heeft en gestorven is. Je mag ook met hem opstaan in een nieuw leven, vol van zijn volmaakte zuiverheid.
Als je wordt gedoopt in de naam van de heilige Geest wordt duidelijk dat de Geest echt in je wil wonen en werken. Hij verbindt je aan Jezus en doet je delen in het heil dat hij voor je verdiend heeft. Alle schatten van Christus worden door de Geest van jou: de vergeving van de schuld, de heiligheid van Jezus en de zekerheid dat je eens volmaakt zult zijn in de wereld die komt.

Toewijding 

Het hoort bij Gods verbond met de gelovigen en hun kinderen dat je een nieuw leven gaat leiden. Daaraan worden we vandaag door de doop van deze kinderen herinnerd. God roept ons allemaal op om aan hem toegewijd te zijn. Laten we ons daarom op dit moment ook toewijden aan het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel.

Zingen

Gebed voor de doop

Machtige God, u die eeuwig leeft, liefdevolle Vader van de Heer Jezus, wat is uw genade geweldig groot! Wat houdt u veel van ons! Door de zonde waren we totaal van u vervreemd en waren we de weg kwijt geraakt, maar u hebt ons opgezocht en leidt ons door het diepe water van de doop. Dank u dat u daar al mee bezig was toen u uw volk Israël zocht en het leidde door de zee op weg naar de vrijheid van het beloofde land.
Heer, wij vragen u op grond van uw diepe ontferming: wees deze kinderen die straks worden gedoopt genadig. Maak hen door uw heilige Geest één met Christus, uw Zoon en laten zij via de doop met Jezus in zijn dood begraven zijn en met hem opstaan in een nieuw leven. Laten zij dagelijks vol vreugde leven in de navolging van hun Heer en aan hem verbonden blijven met echt geloof, vaste hoop en vurige liefde. Hoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Vragen aan de ouders

Geliefde broers en zussen in Christus, jullie verlangen naar de doop van jullie kind omdat jullie geloven dat onze kinderen bij God horen en niet omdat het de gewoonte is in de kerk of voor de uiterlijke vorm. Dat maken jullie duidelijk door antwoord te geven op de volgende vragen.

 1. Jullie kinderen zijn een voor een prachtige en unieke schepsels van God! Maar ze zijn geboren in een wereld waar zonde en gebrokenheid heersen en daar hebben ze zonder het te weten ook deel aan. Zonder Christus zou hun leven geen toekomst hebben. Geloven jullie van harte dat jullie kinderen dankzij het offer van Christus voor God heilig zijn? En geloven jullie dat de doop de manier is waarop zij nu als lid van Christus in zijn gemeente worden ingelijfd?
 2. Belijden jullie dat de Bijbel Gods verlossende woord is, zoals de kerk dat in de Apostolische Geloofsbelijdenis uitspreekt en zoals wij dat in deze gemeente van Christus leren?
 3. Beloven jullie om jullie kinderen bij het opgroeien het evangelie van Jezus Christus te vertellen, hun te laten zien wat het betekent om als christen te leven en hen te onderwijzen en te laten onderwijzen in de betekenis van hun doop?

Doop

Vraag aan de gemeente
Geliefde broers en zussen, deze kinderen maken nu door de doop deel uit van deze gemeente van Jezus Christus. Wij verwelkomen hen met liefde in onze geloofsgemeenschap. Help deze ouders om hun kinderen op te voeden als kind van God. Want ‘wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden’. Willen jullie beloven om, voor zover het in jullie vermogen ligt, deze ouders met jullie voorbede en jullie voorbeeld tot steun te zijn? Wat is daarop jullie antwoord?

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving