Dopen

De doop is de manier waarop je gaat horen bij Jezus Christus en bij zijn gemeente. In onze gemeente worden vooral veel kinderen gedoopt. Want we zijn een jonge gemeente met veel jonge gezinnen. Zo nu en dan vindt er ook volwassendoop plaats als iemand Jezus heeft leren kennen en graag bij hem en zijn gemeente wil gaan horen.

Vragen aan ouders

De vragen die gesteld worden aan ouders die hun kind(eren) laten dopen, luiden als volgt:

 1. Geloven jullie de belofte van vergeving en nieuw leven die God in Jezus Christus aan ons en onze kinderen doet? Geloven jullie dat wij, die van nature in de macht van de zonde zijn, toch in Christus heilig zijn voor God? Geloven jullie dat de doop laat zien en verzegelt dat wij en onze kinderen één worden met Christus en deel van zijn lichaam, de kerk?
 2. Belijden jullie het christelijk geloof, dat de Bijbel ons verkondigt, dat in de Apostolische Geloofsbelijdenis is verwoord en hier in de gemeente van Christus onderwezen wordt, als Gods reddende kracht voor allen die geloven?
 3. Beloven jullie dat jullie je kinderen zullen voorgaan in een christelijke manier van leven? Beloven jullie hen zo op te voeden dat zij leren begrijpen wat het betekent om gedoopt te zijn?

Doopzondagen

Elke maand is er een doopzondag. In 2023 is dat steeds de eerste zondag van de maand (uitgezonderd mei). (Vanaf 2024 zal de tweede zondag van de maand de doopzondag zijn.)

 • zondag 5 februari 2023
 • zondag 5 maart 2023
 • zondag 2 april 2023
 • zondag 14 mei 2023 (afwijkend)
 • zondag 4 juni 2023
 • zondag 2 juli 2023
 • zondag 3 september 2023
 • zondag 1 oktober 2023
 • zondag 5 november 2023
 • zondag 3 december 2023

Informatie voor ouders die hun kind willen laten dopen

 • Geef tijdig de geboorte van je baby door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@plantagekerk.nl) en aan de predikant (predikant@plantagekerkzwolle.nl). Fijn als je een foto meestuurt! Naar aanleiding van het bericht van geboorte verschijnt er op Plantagenet een geboortebericht en wordt er in de eerstvolgende zondagse dienst gedankt voor de geboorte.
 • Het is fijn als je een geboortekaartje stuurt naar het adres van de kerk (Ter Pelkwijkstraat 17, 8011 SE Zwolle). De koster zal deze dan hangen in de geboorteboom in de kelder van de kerk.
 • Jos Douma brengt als predikant een bezoek bij alle ouders die een baby hebben gekregen. Dit bezoek staat in het teken van dankbaarheid voor de geboorte, nadere kennismaking en het eventueel doorspreken van aandachtspunten voor de doopdienst.

Informatie over de doopdienst

 • Tijdens de doopdienst worden foto’s getoond van de te dopen baby’s en het gezin waar ze bij horen. Stuur daarom uiterlijk de vrijdag voor de doopdienst een foto van jullie baby én een foto van jullie als gezin naar: beamer@plantagekerkzwolle.nl.
 • Op de zondag van de doopdienst worden de doopouders met hun baby (en eventuele andere kinderen) om 9.50 uur in de consistorie verwacht. Daar is een gezamenlijk moment van gebed waarna de doopouders door de koster naar binnen worden gebracht om plaats te nemen op de voorste rijen van het stoelenvak. Voor gasten die van ver komen is de Plantagekerk vanaf 9.30 uur open; beneden in de kelder staat er koffie voor hen klaar.
 • Bij het beantwoorden van de vragen komen de doopouders op het podium staan.
 • Er is voor de doopouders na de dienst gelegenheid om kosteloos gebruik te maken van een van de zalen in de kelder om eigen familie en vrienden te ontmoeten; neem daarvoor contact op met Jan Willem Hamhuis: koster@plantagekerkzwolle.nl.

Dooponderwijs

In de Plantagekerk maken we gebruik van een aangepast en verkort doopformulier waarin per doopdienst ook accentverschillen kunnen worden aangebracht. De basistekst vind je hieronder:

Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt!

Over dopen

Aan dat verlangen geven we als gemeente graag gehoor. Want Jezus zelf heeft zijn apostelen de opdracht gegeven alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had (Matteüs 28:18-20).
Een van die apostelen, Paulus, spreekt ook over de doop. Hij legt het zo uit: het water van de doop maakt je één met Jezus. Door de doop ben je dus met hem gestorven en begraven, maar ook sta je met hem op, met Christus, die door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt. Zo kun je een nieuw leven leiden (Romeinen 6:3-4).

De betekenis van de doop

Wat is de betekenis van deze doop? De doop is een teken en een garantie van de relatie die God de Vader, de Zoon en de heilige Geest met je begint!
Als je wordt gedoopt in de naam van de Vader wordt duidelijk dat God de Vader voor eeuwig zijn verbond van genade met je sluit. Hij neemt je aan als zijn kind en erfgenaam en hij zorgt liefdevol voor je omdat hij het goede voor je wil.
Als je wordt gedoopt in de naam van de Zoon wordt duidelijk dat de Heer Jezus al je zonden afwast omdat hij voor je geleden heeft en gestorven is. Je mag ook met hem opstaan in een nieuw leven, vol van zijn volmaakte zuiverheid.
Als je wordt gedoopt in de naam van de heilige Geest wordt duidelijk dat de Geest echt in je wil wonen en werken. Hij verbindt je aan Jezus en doet je delen in het heil dat hij voor je verdiend heeft. Alle schatten van Christus worden door de Geest van jou: de vergeving van de schuld, de heiligheid van Jezus en de zekerheid dat je eens volmaakt zult zijn in de wereld die komt.

Toewijding 

Het hoort bij Gods verbond met de gelovigen en hun kinderen dat je een nieuw leven gaat leiden. Daaraan worden we vandaag door de doop van deze kinderen herinnerd. God roept ons allemaal op om aan hem toegewijd te zijn. Laten we ons daarom op dit moment ook toewijden aan het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel.

Zingen

Gebed voor de doop

Machtige God, u die eeuwig leeft, liefdevolle Vader van de Heer Jezus, wat is uw genade geweldig groot! Wat houdt u veel van ons! Door de zonde waren we totaal van u vervreemd en waren we de weg kwijt geraakt, maar u hebt ons opgezocht en leidt ons door het diepe water van de doop. Dank u dat u daar al mee bezig was toen u uw volk Israël zocht en het leidde door de zee op weg naar de vrijheid van het beloofde land.
Heer, wij vragen u op grond van uw diepe ontferming: wees deze kinderen die straks worden gedoopt genadig. Maak hen door uw heilige Geest één met Christus, uw Zoon en laten zij via de doop met Jezus in zijn dood begraven zijn en met hem opstaan in een nieuw leven. Laten zij dagelijks vol vreugde leven in de navolging van hun Heer en aan hem verbonden blijven met echt geloof, vaste hoop en vurige liefde. Hoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Vragen aan de ouders

Geliefde broers en zussen in Christus, jullie verlangen naar de doop van jullie kind omdat jullie geloven dat onze kinderen bij God horen en niet omdat het de gewoonte is in de kerk of voor de uiterlijke vorm. Dat maken jullie duidelijk door antwoord te geven op de volgende vragen. (zie voor de nieuwe formulering van de vragen het begin van deze pagina)

 1. Jullie kinderen zijn een voor een prachtige en unieke schepsels van God! Maar ze zijn geboren in een wereld waar zonde en gebrokenheid heersen en daar hebben ze zonder het te weten ook deel aan. Zonder Christus zou hun leven geen toekomst hebben. Geloven jullie van harte dat jullie kinderen dankzij het offer van Christus voor God heilig zijn? En geloven jullie dat de doop de manier is waarop zij nu als lid van Christus in zijn gemeente worden ingelijfd?
 2. Belijden jullie dat de Bijbel Gods verlossende woord is, zoals de kerk dat in de Apostolische Geloofsbelijdenis uitspreekt en zoals wij dat in deze gemeente van Christus leren?
 3. Beloven jullie om jullie kinderen bij het opgroeien het evangelie van Jezus Christus te vertellen, hun te laten zien wat het betekent om als christen te leven en hen te onderwijzen en te laten onderwijzen in de betekenis van hun doop?

Doop

Vraag aan de gemeente
Geliefde broers en zussen, deze kinderen maken nu door de doop deel uit van deze gemeente van Jezus Christus. Wij verwelkomen hen met liefde in onze geloofsgemeenschap. Help deze ouders om hun kinderen op te voeden als kind van God. Want ‘wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden’. Willen jullie beloven om, voor zover het in jullie vermogen ligt, deze ouders met jullie voorbede en jullie voorbeeld tot steun te zijn? Wat is daarop jullie antwoord?

Contact opnemen met de Plantagekerk?

Mail naar:
info@plantagekerkzwolle.nl

Voor meer contactgegevens van bijvoorbeeld de koster, de scriba of de predikant?

Aankomende activiteiten

januari 2023

zondag 4 juni om 10:00 uur 
Kerkdienst
vrijdag 9 juni om 11:00 uur 
Bijbeluur met lectio divina
vrijdag 9 juni om 12:45 uur 
Lunchpauzedienst
zondag 11 juni om 10:00 uur 
Kerkdienst
zondag 18 juni om 10:00 uur 
Kerkdienst

Kerkdiensten

januari 2023


zondag 4 juni om 10:00 uur
Kerkdienst |

zondag 11 juni om 10:00 uur
Kerkdienst |

zondag 18 juni om 10:00 uur
Kerkdienst |

zondag 25 juni om 10:00 uur
Kerkdienst |