Skip to main content

Onderwijs bij bevestiging en zegen ambtsdragers en assistenten Plantagekerk Zwolle

We ontvangen als gemeente nieuwe ambtsdragers en assistenten. Want we willen gemeente van Christus zijn. In Efeziërs 4:15-16 lezen we: 

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.” 

Dus iedereen is nodig in het lichaam, in liefde! Je zou kunnen zeggen dat de ambtsdragers en assistenten de gewrichtsbanden zijn die stevigheid geven aan alle liefdevolle zorg die nodig is in de gemeente. Die liefdevolle zorg die Christus zelf ons geeft komt op drie manieren tot uitdrukking.

We ontvangen ouderlingen bestuur en beleid: zij zorgen in Christus’ naam liefdevol voor de gemeente door leiding te geven. Paulus zegt in Romeinen 12: “Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet.” Zo wordt ervoor gezorgd dat alles in goede orde en in vrede toegaat in de gemeente.

We ontvangen pastorale ouderlingen: zij zorgen in Christus’ naam liefdevol voor de gemeente door pastoraal aanwezig te zijn en pastorale bezoeken te brengen. Jezus zegt in Johannes 10: “Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken”. De pastorale ouderlingen geven samen met de pastorale assistenten hieraan invulling: dat we gekend worden en bemoedigd en vermaand om bij Jezus te blijven.

We ontvangen ook diakenen: zij zorgen in Christus’ naam liefdevol voor de gemeente door uitdelers te zijn van Gods barmhartigheid die we zien in Jezus Christus die kwam om te dienen. Jezus zegt in Johannes 13: “Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.” Aan deze dienstbaarheid binnen de gemeente maar ook in de samenleving geven de diakenen samen met de diaconale assistenten invulling: want kinderen van God mogen niet ongetroost of zonder helper zijn.

Deze taken kunnen ambtsdragers en assistenten alleen doen als zelf ook verbonden zijn met Jezus en zich uitstrekken naar de glorie van Jezus, als ze hun geestelijke wapenrusting dagelijks aantrekken, als ze een biddend leven leiden en zich laten leiden door de heilige Geest.

Zó zorgt Christus voor zijn gemeente en helpt hij ons om samen volledig naar hem toe te groeien.

Vragen aan nieuwe ouderlingen en diakenen

Geliefde broers en zussen, jullie staan klaar om je ambt op je te nemen. Ik verzoek jullie de volgende vragen te beantwoorden voor God en zijn heilige gemeente:

 1. Geloven jullie dat God zelf jullie door de gemeente tot deze dienst heeft geroepen?
 2. Beloven jullie om je te houden aan Gods Woord in het Oude en Nieuwe Testament en om alles af te wijzen wat daarmee in strijd is? 
 3. Beloven jullie om je ambt trouw te vervullen, de gemeente te dienen en lief te hebben en in heel je leven te laten blijken dat je eerbied hebt voor God?
 4. Beloven jullie om vertrouwelijk om te gaan met wat in vertrouwen aan jou als ambtsdrager wordt verteld en om gehoor te geven aan kerkelijke vermaning als je afwijkt van het evangelie van Jezus Christus?

Wat is daarop jouw antwoord? (Ja)


Achtergrondinformatie

A. Vragen uit formulier ‘oude’ GKv:

 1. Bent u ervan overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze taak heeft geroepen?
 2. Belijdt u dat alleen de Bijbel ons leert hoe we gered worden, en wijst u alles af wat daarmee in strijd is?
 3. Belooft u in overeenstemming daarmee uw ambt trouw te vervullen en in heel uw leven te laten blijken dat u ontzag hebt voor God?
 4. Belooft u zich te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht, in overeenstemming met de kerkorde, als u in leer of leven zondigt?

B. Vragen uit formulier ‘nieuwe’ NGK (sinds mei 2023)

 1. Geloof je dat God zelf je door zijn gemeente tot dit ambt heeft geroepen?
 2. Beloof je je ambt trouw te vervullen, de gemeente te dienen en lief te hebben en in heel je
  leven te laten blijken dat je ontzag hebt voor God?
 3. Beloof je in je ambtsdienst je te houden aan de leer van de Bijbel zoals die is beschreven in de
  belijdenisgeschriften van de kerk?
 4. Beloof je vertrouwelijk om te gaan met wat in vertrouwen aan jou als ambtsdrager wordt
  verteld?
 5. En beloof je je te schikken onder het kerkelijk toezicht op je ambtsdienst?

.