Onderwijs bij bevestiging en zegen ambtsdragers en assistenten Plantagekerk Zwolle

We ontvangen als gemeente nieuwe ambtsdragers en assistenten. Want we willen gemeente van Christus zijn. In Efeziërs 4:15-16 lezen we: 

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.” 

Dus iedereen is nodig in het lichaam, in liefde! Je zou kunnen zeggen dat de ambtsdragers en assistenten de gewrichtsbanden zijn die stevigheid geven aan alle liefdevolle zorg die nodig is in de gemeente. Die liefdevolle zorg die Christus zelf ons geeft komt op drie manieren tot uitdrukking.

We ontvangen ouderlingen bestuur en beleid: zij zorgen in Christus’ naam liefdevol voor de gemeente door leiding te geven. Paulus zegt in Romeinen 12: “Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet.” Zo wordt ervoor gezorgd dat alles in goede orde en in vrede toegaat in de gemeente.

We ontvangen pastorale ouderlingen: zij zorgen in Christus’ naam liefdevol voor de gemeente door pastoraal aanwezig te zijn en pastorale bezoeken te brengen. Jezus zegt in Johannes 10: “Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken”. De pastorale ouderlingen geven samen met de pastorale assistenten hieraan invulling: dat we gekend worden en bemoedigd en vermaand om bij Jezus te blijven.

We ontvangen ook diakenen: zij zorgen in Christus’ naam liefdevol voor de gemeente door uitdelers te zijn van Gods barmhartigheid die we zien in Jezus Christus die kwam om te dienen. Jezus zegt in Johannes 13: “Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.” Aan deze dienstbaarheid binnen de gemeente maar ook in de samenleving geven de diakenen samen met de diaconale assistenten invulling: want kinderen van God mogen niet ongetroost of zonder helper zijn.

Deze taken kunnen ambtsdragers en assistenten alleen doen als zelf ook verbonden zijn met Jezus en zich uitstrekken naar de glorie van Jezus, als ze hun geestelijke wapenrusting dagelijks aantrekken, als ze een biddend leven leiden en zich laten leiden door de heilige Geest.

Zó zorgt Christus voor zijn gemeente en helpt hij ons om samen volledig naar hem toe te groeien.

Vragen aan nieuwe ouderlingen en diakenen

Geliefde zus en broers, jullie staan klaar om je ambt op je te nemen. Ik verzoek jullie de volgende vragen te beantwoorden voor God en zijn heilige gemeente:

  1. Zijn jullie ervan overtuigd dat God zelf jullie tot deze dienst in deze gemeente heeft geroepen?
  2. Aanvaarden jullie  de schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het enige Woord van God en de volkomen leer van de verlossing, en wijzen jullie alles af wat daarmee in strijd is?
  3. Beloven jullie in overeenstemming daarmee jullie ambt trouw te vervullen en je daarbij met liefde en eerbied voor God in heel je leven te gedragen?
  4. Beloven jullie je te onderwerpen aan de kerkelijke vermaning en tucht als je in leer of leven afwijkt van het evangelie van Jezus Christus?

Wat is daarop jouw antwoord? (Ja)

Lees Formulier voor bevestiging vna ouderlingen en diakenen

  • Home
  • Onderwijs bij bevestiging en zegen ambtsdragers en assistenten Plantagekerk Zwolle

Dit blok hoort dynamisch vervangen te worden door de functie Content Aware.

Als je deze tekst ziet, moet de huidige pagina nog worden toegevoegd onder Content Aware in het dashboard