Skip to main content

Trouwdienst

Op deze pagina vind je een opzet voor een trouwdienst als hulp bij het nadenken over hoe jullie je trouwdienst (in de Plantagekerk of eventueel op een andere locatie) willen invullen. Onder het format treffen jullie twee teksten aan met huwelijksonderwijs voor in jullie trouwdienst. Jullie kunnen daar zelf een keuze uit maken. Onder de onderwijsteksten staat de vraag waarop jullie je ja-woord geven of de belofte die jullie zelf uitspreken. De vraag of belofte kan eventueel worden voorafgegaan door persoonlijke woorden voor elkaar.

Jos Douma


FORMAT TROUWDIENST

Tien minuten voor start van de dienst: ontmoeting en gebed in de consistorie (met bruidspaar, voorganger, ouderling van dienst en wederzijdse ouders)

Binnenkomst bruidegom en bruid

A Welkom en ontmoeting

 • Woord van welkom
 • Votum en groet (gezongen of gesproken; of: Sela, Votum)
 • Lied(eren)
 • Gebed

B Verkondiging

 • Schriftlezingen
 • (eventueel: Lied)
 • Korte preek
 • Lied

C Huwelijk

 • Huwelijksonderwijs
 • (eventueel: Lied)
 • Vraag (met ja-woord) / Belofte (zelf uitgesproken)
 • (eventueel: ringen wisselen)
 • (eventueel: Lied)
 • Gebed en zegen (geknield)
 • Lied

D Uitzending

 • Collecte
 • Slotlied
 • Zegen en amen (gezongen of gesproken)

De onderdelen B en C kunnen eventueel ook worden omgewisseld.


ONDERWIJS – mogelijkheid 1

Inleiding | N en N, jullie houden van elkaar. Hier in de kerk zeggen we samen dat we geloven dat God het is die jullie bij elkaar bracht. Daarom trouwen jullie. Om elkaar in jullie huwelijk helemaal toe te behoren. Om een leven lang een unieke levenseenheid te vormen.

Bedoeling van het huwelijk | In de Bijbel wordt duidelijk wat Gods bedoeling is met het huwelijk. In de eerste plaats: je mag elkaar als man en vrouw in liefde toebehoren en genieten van wat God je geeft. Je mag Gods geschenk van de seksualiteit voluit beleven. Want nu ligt er een ring van trouw om de meest intieme liefde. Het tweede doel is dat je er helemaal voor elkaar bent, dat je uit bent op elkaars belang, want de liefde is niet zelfzuchtig. Zo kan het leven van allebei tot bloei komen. En dat heeft als je samen de HEER dient en samen Jezus volgt ook eeuwigheidswaarde.  In de derde plaats wil de HEER door het huwelijk bouwen aan volgende generaties. Zo heeft God dat als Schepper bedacht. En als je van God kinderen krijgt, ontvang je een kostbaar geschenk. Je mag als ouders het beeld van God laten zien in de zorg voor je kinderen. En in de vierde plaats: als gehuwden leef je niet alleen voor elkaar en voor je gezin. De Heer geeft je een plaats in de samenleving. Je hoort je in te zetten voor die samenleving en voor alle mensen die God op je weg plaatst waaronder ook de andere leden van de gemeente van Christus. Zo mag je huwelijk meewerken aan de komst van Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel.

De liefde in het huwelijk | De liefde die de toon zet in jullie huwelijk als twee volgelingen van Jezus is de liefde waarmee hij van jullie houdt. Jullie mogen de liefde die jullie van Christus ontvangen aan elkaar geven. Jullie zijn zelfs geroepen om als Christus te zijn voor elkaar, door allebei vanuit je eigen identiteit en je eigen talenten de ander te dienen en te helpen. Ervaar de liefdevolle geborgenheid die jullie bij elkaar mogen ontvangen als de geborgenheid die Christus zelf jullie geeft.

Gods belofte voor het huwelijk | God gunt alle mensen zijn zegen in hun huwelijk. Dat neemt niet weg dat ieder huwelijk te kampen krijgt met zorg, moeite en verdriet. Toch mag je als man en vrouw leven in het vaste vertrouwen dat God je blijft helpen, zelfs wanneer je dat menselijkerwijs onmogelijk lijkt. De Heer belooft als je hemelse Vader voor je te zorgen. Hij roept je op om in alle omstandigheden op hem terug te vallen. Ook vraagt hij je om elkaar je fouten en tekortkomingen te vergeven zoals hij dat doet. Want de verbondenheid met hem is een onuitputtelijke bron van genade!

ONDERWIJS 2 – mogelijkheid 2

Wij zijn samengekomen in eerbied en vrolijkheid om Gods tegenwoordigheid te zoeken,
om zijn zegen te vragen over het trouwverbond van N en N, en te delen in hun vreugde.

Onze Heer Jezus Christus,
eens zelf te gast op de bruiloft te Kana in Galilea, wil nu door zijn Geest bij ons zijn.
De bijbel leert ons dat de verbondenheid van mensen een gave is van God, de Schepper.
Ja, naar zijn eigen beeld schiep Hij ons,
bijna goddelijk heeft Hij ons gemaakt.
Zo heeft Hij ons bedoeld:
dat mensen zich geven aan elkaar,
heel hun leven,
één van geest en één van lichaam.
Vruchtbaar zullen zij zijn
in liefde en trouw, in vrede en geduld.
Want de Geest van God wil wonen in huis en hart van hen die Hem voortdurend daarom bidden.

Het huwelijk is gegeven,
opdat jullie elkaar zullen troosten en helpen,
trouw met elkaar zullen leven
in voorspoed en tegenspoed, in vreugde en verdriet, en elkaar nooit meer zullen verlaten.
Het is gegeven, opdat jullie elkaar
met verrukking en tederheid zullen kennen.
(Het huwelijk is ook gegeven om kinderen te ontvangen, en om gezegend te worden door hun tegenwoordigheid in jullie huis.
Jullie zijn geroepen hen op te voeden
in overeenstemming met Gods wil,
en in de geest van het Evangelie van Jezus Christus.)

Vandaag bevestigen N en N openlijk hun keuze voor elkaar
om samen te leven al hun dagen.
Daartoe geven ze elkaar hun plechtige belofte van trouw,
ze leggen hun handen in elkaar
en maken zo hun verbondenheid zichtbaar.

Daarom, N en N/bruid en bruidegom,
bidden wij met jullie op deze dag dat je,
gesterkt en geleid door Gods Geest,
zult groeien in waarheid en liefde
voor elkaar en alle mensen, die God op jullie weg brengt.

VRAAG / BELOFTE

Als vraag:

N.N., geloof je dat jij N.N. uit Gods hand hebt ontvangen? Beloof je hier, voor God en zijn gemeente, in liefde voor N.N. te zorgen? Beloof je hem/haar nooit te verlaten, maar hem/haar trouw te blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, tot de dood jullie zal scheiden? Beloof je in het huwelijk vanuit het evangelie te leven?

Als belofte:

Ik, N.N., geloof dat ik jou, N.N., uit Gods hand heb ontvangen. Ik beloof hier, voor God en zijn gemeente, in liefde voor jou te zorgen. Ik zal je nooit verlaten, maar je trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, tot de dood ons zal scheiden. Ik beloof in ons huwelijk vanuit het evangelie te leven.

ZEGEN

Moge God de Vader jullie zegenen met zijn goedheid en zijn trouw.
Moge God de Zoon jullie een leven lang verbinden door zijn onvoorwaardelijk liefde.
Moge God de Geest jullie de kracht geven om jullie huwelijksbelofte na te komen.
Moge de drie-enige God die jullie tot dit huwelijk riep jullie zo omhelzen in zijn liefdevolle genade.
Amen.

.