Skip to main content

Kerkdienst | Jos Douma | Viering 150 jaar Plantagekerk

Je bent van harte welkom bij deze feestelijke kerkdienst waarin we vieren dat de Plantagekerk 150 jaar bestaat!

De teksten van alle liederen zijn onder de liturgie te vinden.

Liturgie

Welkom
Votum en groet
Zingen: Psalm 84:1,2 (orgel)
Zingen: Psalmen voor Nu 84:3,4,5 (piano en zang)
Gebed
Zingen: Sela – De wind steekt op (piano en zang)
Dia’s van Jubileumweek
Kindermoment
Kinderlied: Elly en Rickert – Kijk daar, een metselaar
Lezen: 1 Petrus 2:1-5
Minipreek 1: De steen (lees de preek mee)
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 320:1A, 2V, 3M, 4A – ‘Zingt een nieuw lied’ (orgel)
Lezen: Johannes 15:1-5
Minipreek 2: De plantage (lees de preek mee)
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 75:10V, 11M, 12A – ‘U kennen, uit en tot U leven’ (orgel)
Lezen: Efeziërs 4:15-16
Minipreek 3: De groeirichting (lees de preek mee)
Zingen: Lied ‘Hier zijn wij, mensen, vaak vol van het nu’ (melodie Opwekking 520) (piano en zang)
Dia’s van Jubileumweek
Mededelingen
Voorbeden
Collecte
Zingen: Opwekking 553 – ‘Laat het feest zijn in de huizen’ (piano en zang)
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Psalm 150:1,2 – ‘Looft de HEER uw God alom’ (orgel)
Zegen

Teksten van de liederen

Psalm 84:1 (Oude Berijming)
Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om ’s HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

Psalm 84:2 (Gereformeerd Kerkboek)
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
de zwaluw legt haar jongen neer
bij uw altaren in uw woning.
Laat mij bij U zo thuis zijn, HEER.
Want daar is vrede; ik begeer
bij U te zijn, mijn God en Koning!
Welzalig wie daar wonen mag,
hij zingt uw lof van dag tot dag.

Psalmen voor Nu 84:3,4,5 

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De HEER beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van uw huis.

Sela – De wind steekt op

Als de hemel openbreekt,
het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest
ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op:
een vuur van liefde voor God!

Als U heilig vuur ontsteekt,
als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt
aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan:
zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan:
Heer, maak ons helemaal nieuw!

Liedboek Gezang 320

1 Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.

2 Kinderen van eenzelfde Vader,
komt nu tesaam van zuid en noord.
Van oost en west treden wij nader
tot dit welaangename oord.
Kracht van de jeugd,
breng nu verheugd
de stenen bij elkaar.
God helpt u wonderbaar.

3 God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen
en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om onszelve gaan.

4 De Heil’ge Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij
en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Liedboek voor de Kerken Gezang 75

10 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

11 Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartebloed.

12 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Gemeentelied (Kees Smits 2017)
Melodie: Opwekking 520: Dit is mijn verlangen
Geschreven bij het thema ‘Samen volledig toegroeien naar Christus die alles is in allen’ (Bij Efeze 4:15 en Kolossenzen 3:11)

1 Hier zijn wij, mensen, vaak vol van het nu,
haken, Heer Jezus, naar woorden van U.
Vol van uw liefde één lichaam te zijn,
willen wij groeien naar U, steeds meer rein.

2 Wie wij ook zijn, van welk ras of welk land,
voelen in Christus een krachtige band.
U ziet ons aan als een volk in uw zon,
vrij om te dienen, uw Geest als de bron.

3 Laat ons toch groeien naar U, Christus, Heer:
samen naar U toe, verlangen naar meer.
Want U bent alles in allen, volmaakt.
Leer ons toch knielen, door U aangeraakt.

Opwekking 553

Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Laat Uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Halleluja, Halleluja (8x)

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Psalm 150:1,2

1 Looft de HEER uw God alom,
looft Hem in zijn heiligdom.
Looft Hem, maakt zijn naam bekend,
looft Hem in zijn firmament.
Looft de HEER om al zijn deugden.
Looft Hem om zijn sterke macht.
Looft Hem die zijn werk volbracht.
Looft de HEER met grote vreugde.

2 Looft de HEER, brengt Hem uw dank,
looft Hem met bazuingeklank.
Looft Hem met de harp en luit,
looft Hem met de trom en fluit.
Looft de HEER, elk moet Hem eren.
Looft Hem, laat de cimbels slaan.
Looft Hem, vangt de reidans aan.
Al wat ademt, looft de HERE!

Voorganger/Spreker:

 

Thema:

Bijzonderheden:

    

Collecte:

       

Muziek:

    

Wanneer

zondag 7 juli    
10:00 - 11:15

Waar

Plantagekerk
Ter Pelkwijkstraat 17, Zwolle, Overijssel, 8011SE

Evenement type